หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-060ZA
PRT-PRS-3-141ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography printing supervisor)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

305071 กำหนดแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน

1.1 ประเมินความเสี่ยง จากการเกิดอันตรายภายในพื้นที่ปฏิบัติงานได้
1.2 กำหนดแผนการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

305072 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

2.1 กำหนดวิธีปฏิบัติงานกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย
2.2 กำหนดวิธีปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม
2.3 กำหนดวิธีปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ได้อย่างปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การทำแบบประเมินความเสี่ยง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การประเมินความเสี่ยง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการประเมินความเสี่ยง
  2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบประเมินจากการสังเกต
  2. แบบทดสอบความรู้
  3. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 4 ปี
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย โดยการประเมินความเสี่ยง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน