หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-059ZA
PRT-PRS-3-140ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุทางการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี สามารถเลือกใช้วัสดุทางการพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งหน่วยป้อนวัสดุใช้พิมพ์ หน่วยพิมพ์ และหน่วยทำแห้ง และสามารถแก้ไขปัญหางานพิมพ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นในระหว่างพิมพ์ได้ สามารถประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วน (ซับซ้อน)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303091 การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์ออฟเซต

1.1 เลือกเครื่องมือในการตรวจสอบปัญหางานพิมพ์ออฟเซตได้
1.2ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากหมึกพิมพ์กระดาษ น้ำยาฟาวน์เทน แม่พิมพ์ และผ้ายางได้
1.3ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากเครื่องพิมพ์และการควบคุมเครื่องพิมพ์ได้
1.4ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
1.5รายงานปัญหาการพิมพ์ออฟเซต

303092 การแก้ไขปัญหางานพิมพ์ออฟเซต

2.1วางแผนการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตได้
2.2แก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากหมึกพิมพ์กระดาษ น้ำยาฟาวน์เทน แม่พิมพ์ และผ้ายางได้
2.3แก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากเครื่องพิมพ์และการควบคุมเครื่องพิมพ์ได้
2.4แก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
2.5รายงานการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. เลือกใช้วัสดุพิมพ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานพิมพ์
  2. บ่งชี้หรือคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุใช้พิมพ์ก่อนการนำไปพิมพ์จริง
  3. เลือกชนิดของหมึกพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน
  4. ผสมหมึกให้ได้สีตามความต้องการ
  5. ใช้เครื่องมือวัดค่าสีได้อย่างถูกต้อง
  6. ดูแลรักษาแม่พิมพ์ก่อนและหลังใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  7. เลือกแม่พิมพ์ให้เหมาะกับการใช้งาน
  8. เลือกใช้เทปกาวได้อย่างเหมาะสม
  9. เลือกใช้ความละเอียดของAniloxได้อย่างเหมาะสมกับงานพิมพ์
  10. ปรับแรงตึงในหน่วยป้อนวัสดุใช้พิมพ์ให้เหมาะสมกับขนาดของวัสดุใช้พิมพ์
  11. ปรับตั้งค่าการปรับปรุงผิวหน้าของฟิล์มพลาสติกได้ (ในกรณีที่พิมพ์ฟิล์มพลาสติก)
  12. ตรวจสอบความถูกต้องในการปรับตั้งหน่วยพิมพ์
  13. แก้ปัญหางานพิมพ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นในระหว่างพิมพ์ได้
  14. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบทำแห้งได้อย่างถูกต้อง
  15. ประเมินอายุการใช้งานชิ้นส่วน (ซับซ้อน)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุพิมพ์
  2. หมึกพิมพ์
  3. การผสมหมึก
  4. การใช้เครื่องมือวัดค่าสี
  5. แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  6. เทปกาว
  7. Anilox
  8. การปรับตั้งแรงตึงวัสดุใช้พิมพ์
  9. การปรับปรุงผิวหน้าของฟิล์มพลาสติก (ในกรณีที่พิมพ์ฟิล์มพลาสติก)
  10. การปรับตั้งหน่วยพิมพ์
  11. การแก้ปัญหางานพิมพ์เบื้องต้น
  12. ระบบทำแห้งของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  13. ความปลอดภัยในการควบคุมหน่วยทำแห้งของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  14. ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ (ขั้นสูง)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการเลือกใช้วัสดุพิมพ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานพิมพ์
  2. ผลจากการบ่งชี้หรือคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุใช้พิมพ์ก่อนการนำไปพิมพ์จริง
  3. ผลจากการเลือกชนิดของหมึกพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน
  4. ผสมหมึกให้ได้สีตามความต้องการ
  5. ใช้เครื่องมือวัดค่าสีได้อย่างถูกต้อง
  6. ดูแลรักษาแม่พิมพ์ก่อนและหลังใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  7. เลือกแม่พิมพ์ให้เหมาะกับการใช้งาน
  8. เลือกใช้เทปกาวได้อย่างเหมาะสม
  9. เลือกใช้ความละเอียดของ Anilox ได้อย่างเหมาะสมกับงานพิมพ์
  10. ปรับแรงตึงในหน่วยป้อนวัสดุใช้พิมพ์ให้เหมาะสมกับขนาดของวัสดุใช้พิมพ์
  11. ปรับตั้งค่าการปรับปรุงผิวหน้าของฟิล์มพลาสติกได้ (ในกรณีที่พิมพ์ฟิล์มพลาสติก)
  12. ผลจากการตรวจสอบความถูกต้องในการปรับตั้งหน่วยพิมพ์
  13. แก้ปัญหางานพิมพ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นในระหว่างพิมพ์ได้
  14. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบทำแห้งได้อย่างถูกต้อง
  15. ประเมินอายุการใช้งานชิ้นส่วน (ซับซ้อน)
  16. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  17. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบประเมินจากการสังเกต
  2. แบบทดสอบความรู้
  3. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 4 ปี
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ 1. เลือกวัสดุใช้พิมพ์ได้เหมาะสมกับประเภทของงานพิมพ์ เช่น กระดาษแต่ละประเภทควรใช้กับงานพิมพ์ประเภทใด บอกได้ว่าวัสดุเสื่อมสภาพหรือไม่ คุณภาพงานพิมพ์กับประเภทของวัสดุ เป็นต้น
  2. บ่งชี้หรือคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุใช้พิมพ์ก่อนการนำไปพิมพ์จริง เช่น คาดการณ์ได้ว่าวัสดุใช้พิมพ์ที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดปัญหาในขณะพิมพ์ได้ เป็นต้น
  3. เลือกชนิดของหมึกพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน ผสมหมึกให้ได้สีตามความต้องการ และวัดค่าสีของหมึกพิมพ์ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
  4. เลือกแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน, ดูแลรักษาแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน, เลือกใช้เทปกาวได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การเลือกใช้ความแข็งของแม่พิมพ์และความแข็งของเทปกาวให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ เป็นต้น
  5. เลือกใช้ resolution และ volume ของ anilox ได้เหมาะสมกับงานพิมพ์ เช่น บ่อหมึกมีขนาดเล็ก ปริมาตรความจุของบ่อหมึกน้อย มีจำนวนบ่อต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิวมาก จะสามารถพิมพ์งานที่มีความละเอียดสูงได้ เป็นต้น
  6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบทำแห้งได้อย่างถูกต้อง เช่น เลือกใช้ระดับความร้อนของหน่วยทำแห้งอย่างเหมาะสม (ในกรณีที่ใช้ลมร้อน หรืออินฟราเรดในการทำแห้ง) หรือเปอร์เซ็นต์ความเข้มของแสงยูวี (UV Intensity) (ในกรณีที่ใช้ระบบยูวีในการทำแห้ง) เป็นต้น
  7. ประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์ (ซับซ้อน) โดยสามารถคาดการณ์อายุการใช้งานของอุปกรณ์ (ซับซ้อน)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วัสดุทางการพิมพ์ คือ วัสดุใช้พิมพ์, หมึกพิมพ์, แม่พิมพ์, Anilox เป็นต้น
  2. วัสดุใช้พิมพ์ คือ กระดาษ, ฟิล์ม, ฟอยล์ เป็นต้น
  3. อุปกรณ์ (ซับซ้อน) คือ roller, bearing, spare part, print Cylinder เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี