หน่วยสมรรถนะ

ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-1-055ZA
PRT-PRS-1-136ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

305021 ดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน

1.1 ดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานพิมพ์ได้อย่างปลอดภัย
1.2 ดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

305022 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.1 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน
2.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  -

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม
  2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบประเมินจากการสังเกต
  2. แบบทดสอบความรู้
  3. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำ 1. ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเลือกใช้หน้ากากป้องกันกลิ่น การสวมถุงมือในขณะปฏิบัติงานกับสารเคมี เป็นต้น
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน .

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมวัสดุทางการพิมพ์ และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์
ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน