หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมวัสดุทางการพิมพ์ และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-1-054ZA
PRT-PRS-1-135ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมวัสดุทางการพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุทางการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี สามารถนำวัสดุใช้พิมพ์เข้าและออกจากเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ทางการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีเข้าเครื่องพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถเปิด-ปิดหน่วยทำแห้งตามใบงานได้ (สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง) สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการพิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303011 เตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นเบื้องต้น

1.1อ่านใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้
1.2เบิกวัสดุประเภทกระดาษผ้ายาง น้ำยาฟาวน์เทน และหมึกพิมพ์ตามใบสั่งงานได้ถูกต้อง
1.3นับจำนวนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.4ตรวจสอบขนาดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.5ตรวจสอบความหนากระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.6ตรวจสอบชนิดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การเตรียมวัสดุใช้พิมพ์ สำหรับการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  2. การเตรียมหมึกพิมพ์ สำหรับการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  3. การเตรียมแม่พิมพ์ สำหรับการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  4. การเตรียม Anilox สำหรับการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  5. การนำวัสดุใช้พิมพ์เข้า-ออกจากเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
  6. การติดตั้ง และถอดประกอบอุปกรณ์ทางการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีได้อย่างถูกต้อง
  7. การเปิด-ปิดหน่วยทำแห้งตามใบงานได้ (สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง)
  8. การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์, ชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์
  2. วิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการตรวจสอบชนิดของวัสดุตามใบงาน
  2. ผลจากการตรวจสอบจำนวนของวัสดุตามใบงาน
  3. ผลจากการตรวจสอบจำนวนสีของหมึกพิมพ์ตามใบงาน
  4. ผลจากการตรวจสอบปริมาณของหมึกพิมพ์ตามใบงาน
  5. ผลจากการตรวจสอบจำนวนแม่พิมพ์ตามใบงาน
  6. ผลจากการตรวจสอบจำนวน Anilox ตามใบงาน
  7. นำวัสดุใช้พิมพ์เข้า-ออกจากเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
  8. ติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ทางการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีได้อย่างถูกต้อง
  9. การเปิด-ปิด หน่วยทำแห้งตามใบงาน
  10. ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์, ชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  11. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  12. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบประเมินจากการสังเกต
  2. แบบทดสอบความรู้
  3. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ 1. เตรียมวัสดุทางการพิมพ์ โดยดูจากใบงานของโรงพิมพ์ และนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น ชนิดของวัสดุ จำนวนของวัสดุ จำนวนสีของหมึกพิมพ์ ปริมาณหมึกพิมพ์ จำนวนแม่พิมพ์ ชนิดของ Anilox เป็นต้น
  2. ติดตั้ง และถอดประกอบอุปกรณ์ทางการพิมพ์ เช่น การนำวัสดุใช้พิมพ์เข้า-ออกจากเครื่องพิมพ์ได้ถูกทิศทางการคลี่ม้วน, ต่อม้วนได้, พิมพ์ถูกด้าน ติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ทางการพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง และเปิด-ปิดหน่วยทำแห้งได้
  3. ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น การล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์, doctor blade, anilox, roller เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วัสดุทางการพิมพ์ คือ วัสดุใช้พิมพ์, หมึกพิมพ์, แม่พิมพ์, Anilox เป็นต้น
  2. วัสดุใช้พิมพ์ คือ กระดาษ, ฟิล์ม, ฟอยล์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมวัสดุทางการพิมพ์ และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์