หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-5-047ZA
PRT-PRE-5-086ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ การวางแผนและตรวจสอบกระบวนการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502141 บริหารจัดการทรัพยากรการผลิต

1.1วางแผนทรัพยากรการผลิตให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.2ควบคุมการใช้ทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

502142 ประเมินราคาและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ

2.1 วิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบได้ถูกต้อง
2.2ประเมินราคาออกแบบสิ่งพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต
2.3 กำหนดเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

502143 วางแผนและตรวจสอบกระบวนการผลิต

3.1 ตรวจสอบการวางแผนการผลิตในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ตรวจสอบการควบคุมต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีและสามารถอ่าน/พูด/เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบกราฟิก (สิ่งพิมพ์) 5 ปี ขึ้นไป หรือประสบการณ์ในตำแหน่ง Senior Packagign Designer หรือ Design Supervisor หรือ Production Design (Printing) มาอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หรือผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
  2. การประเมินราคา
  3. การวิเคราะห์ต้นทุน
  4. การตรวจสอบการวางแผนการผลิต
  5. การตรวจสอบการควบคุมต้นทุน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การบริหารจัดการธุรกิจ
  2. วิธีการประเมินต้นทุนการผลิต
  3. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
  4. การประเมินราคาสิ่งพิมพ์
  5. วัสดุและระบบทางการพิมพ์
  6. กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
  7. การบัญชีและการเงิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  เอกสารรายงานการประเมินต้นทุนการผลิตที่ใช้ในสถานประกอบการ เอกสารการประเมินราคาสิ่งพิมพ์ เอกสารเปรียบเทียบราคาประเมินกับต้นทุนการผลิต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ต้นทุนการออกแบบ ได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุ เวลาทำงาน กำลังการผลิต ค่าความคิดสร้างสรรค์
  2. เกณฑ์ในการจัดหาวัสดุ คือ การให้คำแนะนำถึงวัสดุที่เหมาะสมในงานพิมพ์แก่ผู้ว่าจ้าง เช่น งบประมาณและกลุ่มเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง
  3. ตรวจสอบการวางแผนการผลิต คือ การจัดทำรายการเพื่อการทวนซ้ำขั้นตอนการทำงานออกแบบก่อนลงมือปฏิบัติ
  4 ตรวจสอบการควบคุมต้นทุน การจัดทำรายการการประเมินราคาการผลิตต่อหน่วยของงานชิ้นหนึ่ง ๆ ก่อนการดำเนินการส่งไฟล์สำเร็จสู่กระบวนการพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน
บริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน