หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-5-046ZA
PRT-PRE-5-085ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502131 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.1ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และเครื่องมือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ครบถ้วน
1.2ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีคุณภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

502132 แก้ไขปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

2.1ใช้โปรแกรมทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับปฏิบัติการและเทคนิคขั้นสูง
2.2 ให้คำแนะนำแกัไขปัญหาในการใช้โปรแกรมต่อผู้ปฏิบัติงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีและสามารถอ่าน/พูด/เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบกราฟิก (สิ่งพิมพ์) 5 ปี ขึ้นไป หรือประสบการณ์ในตำแหน่ง Senior Packagign Designer หรือ Design Supervisor หรือ Production Design (Printing) หรือ นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 4 มาอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพ และเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบ
  2. การตั้งค่า จัดรูปแบบ จัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  3. การตั้งค่า เปลี่ยนแปลง แก้ไขและจัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  4. การแปลงต้นฉบับเป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อการพิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้โปรแกรมและเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบ
  2. สกุลของไฟล์งานที่เกี่ยวข้อง
  3. การจัดการสีบนไฟล์งาน
  4. ความรู้เรื่องสีทางด้านการออกแบบ
  5. การจัดวางองค์ประกอบภาพ
  6. ระบบและข้อจำกัดทางการพิมพ์
  7. วัสดุที่ใช้พิมพ์
  8. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบศิลป์
  9. การจัดการสีบนไฟล์งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ชิ้นงานสำเร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เอกสารตรวจสอบไฟล์งาน รายงานการแก้ไขและข้อเสนอแนะ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายถึง การทวนความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานของแผนกที่รับผิดชอบผ่าน ตารางตรวจสอบความถูกต้อง/ความพร้อม ในลักษณะ Check List

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน