หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-045ZA
PRT-PRE-4-084ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารงานเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรในหน่วยงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502121 วางแผนจัดการงบประมาณในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

1.1วางแผนการจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับงบประมาณและเวลาที่กำหนดไว้
1.2 วางแผนงบประมาณที่ต้องใช้ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

502122 วางแผนจัดการงานบุคคลในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

2.1จัดทำแผนการดำเนินการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของหน่วยงาน
2.2วางแผนจัดการบุคคลในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับงาน
2.3รายงานผลการใช้ทรัพยากรบุคคลในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีและสามารถอ่าน/พูด/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบกราฟิก (สิ่งพิมพ์) 3 ปี ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การบริหารจัดการงบประมาณ
  2. การบริหารจัดการบุคคล
  3. การบริหารจัดการเบื้องต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. กระบวนการการทำชิ้นงานตัวอย่าง (Mock Up) และตรวจสอบความถูกต้อง
  2. การเงินและการบัญชี
  3. การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   รายงานการวางแผนการจัดการงบประมาณที่ใช้ในหน่วยงาน รายงานการวางแผนการจัดการบุคคลที่ใช้ในหน่วยงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานชิ้นตัวอย่าง (Mock UP) การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน
  2. การจัดการบุคคล ได้แก่ การกำหนดเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ประสิทธิภาพภาพการทำงานของพนักงานในแผนก และการจัดการขั้นตอนการดำเนินงาน
  3. บุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ นักออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน 4. การจัดทำรายงานแผนการทำงาน 5. การจัดทำรายงานแผนการใช้ทรัพยากรบุคคล 6. การบริหารการจัดการเบื้องต้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน
บริหารงานเบื้องต้น