หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-042ZA
PRT-PRE-4-081ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการออกแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502091 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.1 ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับปฏิบัติการและเทคนิคขั้นสูงได้
1.2 แนะนำแก้ไขปัญหาในการใช้โปรแกรมการออกแบบต่อผู้ปฏิบัติงานได้

502092 ตรวจสอบเทคนิคการพิมพ์

2.1ตรวจสอบการทำ Trapping ได้ถูกต้อง
2.2ตรวจสอบระยะเส้นตัดตกได้ตามมาตรฐาน
2.3ตรวจสอบการตั้งค่าพื้นที่การทำงานได้ตรงกับใบสั่งงาน
2.4 ตรวจสอบการเลือกใช้โพรไฟล์สีได้ถูกต้อง

502093 ตรวจสอบความถูกต้องของเส้น Dieline

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเส้น Dielineก่อนทำต้นแบบรรจุภัณฑ์
3.2 ตรวจสอบงานออกแบบเส้น Dieline ในงานบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์และความหนาของวัสดุวางแผนจัดการงานบุคคลในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีและสามารถอ่าน/พูด/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบกราฟิก (สิ่งพิมพ์) 3 ปี ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
  2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  3. การให้ข้อเสนอแนะ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีการออกแบบ
  2. การบริหารจัดการเบื้องต้น
  3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  4. เทคนิคการพิมพ์
  5. โปรแกรมทางด้านการพิมพ์เพื่อเปิดดูไฟล์งาน
  6. วิธีการตรวจไฟล์งาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอาร์ตเวิคต้นฉบับ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ชิ้นงานสำเร็จ เอกสารตรวจสอบไฟล์งาน รายงานการแก้ไขและข้อเสนอแนะ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การใช้โปรแกรมระดับปฏิบัติการและความรู้เทคนิคขั้นสูง คือสามารถในการใช้งาน/คำสั่งเฉพาะที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้หรือกระทำได้โดยทั่วไป
  2. การตรวจสอบ Trapping คือ การตรวจสอบตำแหน่งที่สีควรจะซ้อนทับกัน เพื่อให้สีไม่เกิดช่องว่างระหว่างสีกับวัสดุบรรจุภัณฑ์
  3. การตรวจสอบระยะเส้นตัดตก คือ การตรวจสอบพื้นที่สีหรือกราฟิกให้อยู่ในระยะเกินขอบเขตของงาน
  4. ความถูกต้องในขณะที่เป็นเส้น Die Line คือ ขนาดของกล่องในด้านต่างๆที่ถูกต้องจนสามารถประกอบเป็นกล่องที่สมบูรณ์ได้
  5. Dieline คือ เส้นที่แสดงขอบเขตของกล่องเมื่อคลี่ออก และแสดงเส้นสัญลักษณ์ของการสร้างกล่อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์