หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-5-033ZA
PRT-PRE-5-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (Technical manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย (sale manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินราคาและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้จัดการงานออกแบบ (Creative Manager)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

501121 ประเมินราคางานออกแบบและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบให้กับลูกค้า

1.1วิเคราะห์ต้นทุนและประเมินราคาออกแบบในการโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต
1.2 ประเมินความคุ้มค่าในการอออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการนำไปผลิตจริง

501122 นำเสนอข้อมูลทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า

2.1 บอกทิศทางแนวโน้มของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้
2.1การกำหนดแผนให้บุคลากรเข้าร่วมการเพิ่มพูนความรู้
2.2 การกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรนำเสนอแสดงผลงานการออกแบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ประจักษ์
2.2 วิเคราะห์คู่แข่ง ผลิตภัณฑ์เทียบเคียงและกำหนดกลยุทธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การประเมินราคา
  2. การวิเคราะห์ต้นทุน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการประเมินต้นทุนการการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  2. การบริหารจัดการต้นทุนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  3. การประเมินราคาบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  เอกสารรายงานการประเมินต้นทุนการผลิตที่ใช้ในสถานประกอบการเอกสารการประเมินราคาบรรจุภัณฑ์เอกสารเปรียบเทียบราคาประเมินกับต้นทุนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างเอกสารการประเมินต้นทุน เอกสารการประเมินราคาบรรจุภัณฑ์ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ต้นทุนการออกแบบ ได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุ เวลาทำงาน กำลังการผลิต ค่าความคิดสร้างสรรค์
  2. เกณฑ์ในการออกแบบ คือ การให้คำแนะนำถึงรูปร่าง ขนาด วัสดุ การผลิต การบรรจุ และการขนส่งให้กับลูกค้า ให้ตอบความต้องการด้านงบประมาณและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการในหน่วยงาน
ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์