หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการในหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-5-032ZA
PRT-PRE-5-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการในหน่วยงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (technical manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย (sales manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้จัดการงานออกแบบ (Creative Manager)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201171 การประเมินราคา

1. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
2. ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์
3. เปรียบเทียบราคาที่ประเมินไว้กับต้นทุนการผลิต
4. กำหนดเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การบริหารจัดการหน่วยงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  การบริหารจัดการในหน่วยงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   เอกสารรายงานแผนการทำงานที่ใช้ในสถานประกอบการรายงานแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในสถานประกอบการ ใบบันทึกการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างเอกสารกำหนดการบริหารจัดการที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติในหน่วยงานนั้นๆ
  2. แผนพัฒนากำลังคน คือ การวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในองค์กร เช่น การอบรมการดูงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
  3. แผนกำลังคนทดแทน คือ การจัดการหากำลังคนจากแหล่งอื่น มาทดแทนในขณะที่เกิดปัญหาจากแรงงาน เช่น กรณีเร่งด่วน การเจ็บป่วย
  4. เป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ การวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายและตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
บริหารจัดการในหน่วยงาน