หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-5-031ZA
PRT-PRE-5-070ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (Technical manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย (sale manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้จัดการงานออกแบบ (Creative Manager)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201161 การกำหนดทิศทางองค์กร

1. พัฒนาระบบการทำงาน และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจ
2. ทำแผนพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
3. วางแผนเป้าหมายของทีม ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การจัดทำตารางการทำงาน
  2. จัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
  3. การจัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลในการออกแบบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  2. การใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  รายงานตารางการทำงานที่ใช้ในสถานประกอบการ และรายงานการจัดเก็บข้อมูลในการออกแบบที่ใช้ในสถานประกอบการ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการวางแผนงานและการบริหารจัดการในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างเอกสารกำหนดแผนการทำงาน แผนการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ แผนการเก็บข้อมูลข้อมูลในการออกแบบ และ แผนการเสนอการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่นๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตารางทำงานคือ การประมาณการดำเนินงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
  2. การจัดเก็บข้อมูลการออกแบบ คือ การจัดทำบันทึกฐานข้อมูลการออกแบบ
  3. อุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ วัสดุทำต้นแบบ เครื่องมือในการทดสอบการออกแบบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน