หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-3-026ZA
PRT-PRE-3-065ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้างานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลือกเครื่องมือในการตรวจสอบปัญหา การ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นักออกแบบ (Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

501051 ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

1.1 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในงานออกแบบ(fundamental problem solving)
1.2 รายงานปัญหาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้กับหัวหน้างานได้

501052 แก้ไขปัญหางานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

2.1 แก้ไขปัญหาที่เกิดจากรูปทรง ขนาด วัสดุ วิธีการผลิต การบรรจุ และการขนส่งได้
2.2รายงานการแก้ไขปัญหาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้

501053 เลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

2.1 เลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
2.2 เลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์
2.3 เลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์

501054 เลือกรูปแบบกรรมวิธีการผลิต วิธีการบรรจุและการขนส่ง

3.1 ระบุกระบวนการแปรรูปและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
3.2 ระบุขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ถูกต้องกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
3.3 คำนวณจำนวนในการบรรจุต่อหน่วยการขนส่งได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านสมรรถนะ 50104 ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วางแผนการแก้ไขปัญหาทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  2. เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบปัญหาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
  3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้
  4. แก้ไขปัญหาทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
  5. รายงานผลปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบสมรรถนะบรรจุภัณฑ์
  2. รูปทรง ขนาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
  3. วัสดุบรรจุภัณฑ์
  4. วิธีการผลิตการบรรจุและการขนส่งบรรจุภัณฑ์
  5. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
  6. การทดสอบความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แผนการแก้ไขปัญหาทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  2. งานออกแบบที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
  3. ใบรายงานผลปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. การเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบปัญหาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
  2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขั้นพื้นฐานทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปทรง ขนาด วัสดุ วิธีการผลิต การบรรจุ และการขนส่งได้
  3. แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับรูปทรง ขนาด วัสดุ วิธีการผลิต การบรรจุ และการขนส่งได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินความรู้โดยใช้การสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบที่กำหนดและใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำ ไม่มี
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  ไมมี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจากการเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบปัญหาขั้นพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับรูปทรง ขนาด วัสดุ วิธีการผลิต การบรรจุ และการขนส่ง 2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการสอบปากเปล่าจากสัมภาษณ์ และ/หรือ ผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน