หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-3-025ZA
PRT-PRE-3-064ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้างานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ในด้าน รูปทรง ขนาด วัสดุ วิธีการผลิต การบรรจุ และการขนส่ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นักออกแบบ (Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

501041 ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

1.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในด้านรูปทรงมิติและขนาดโดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เดิมได้อย่างเหมาะสม
1.2 ออกแบบรายการชิ้นส่วนประกอบหรือชั้นวัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

501042 กำหนดพื้นที่และปริมาตรบรรจุของบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้

2.1 คำนวณหาค่าพื้นที่และปริมาตรบรรจุตามหลักการได้
2.2 ออกแบบขั้นพื้นฐานด้านวิธีการผลิต
2.3 ทำรายงานการออกแบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. กำหนดรูปทรง ขนาด และคำนวณพื้นที่และปริมาตรบรรจุได้
  2. เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ และการนำใช้งานบรรจุภัณฑ์
  3. กำหนดกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต และจำนวนในการบรรจุต่อหน่วยการขนส่ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. พื้นฐานด้านเรขาคณิต คำนวณ พื้นที่และ ปริมาตรบรรจุความรู้ด้านการคำนวณรูปทรงและขนาดเบื้องต้น
  2. วัสดุศาสตร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์
  3. สมบัติด้านความแข็งแรงบรรจุภัณฑ์
  4. กรรมวิธีการแปรรูปและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ 5. กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
  6. รูปแบบการขนส่ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกจากการสังเกต
  2. บันทึกความเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์ความรู้ด้านการการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินความรู้โดยใช้การสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบที่กำหนดและใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ไมมี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ไม่มี

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน