หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-5-021ZA
PRT-PRE-5-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

204101 วิเคราะห์ประเมินผลการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์

1.1 วิเคราะห์กระบวนการทำงานและพัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
1.2 ควบคุมวิธีการทำงานการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน การส่งเสริม และการสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์

204102 วางแผนและปรับปรุงคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์

2.1วางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์
2.2ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ชั้น 4 และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การตรวจสอบ และผลบันทึกการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  2. ใบรายงานผล/สรุปการประเมินความก้าวหน้าในกระบวนการผลิต
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  2. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต
  3. สถิติ และเครื่องมือในการประเมินผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และใบสรุปผลการประเมินความก้าวหน้าในกระบวนการผลิต
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต ใบสรุปผลการประเมินความก้าวหน้าในกระบวนการผลิต มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือแผนการพัฒนากระบวนการทำงาน การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. การดูแลบุคลากร ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
  2. การวางแผนบุคลากร เช่น การกำหนดตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน การนำแนวทางมาใช้
  3. การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริมการศึกษาต่อ การดูงาน
  4. การทำงานเป็นทีม คือ การประสานการทำงานของบุคคลในแผนกต่างๆ
  5. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิต เช่น กิจกรรม 5ส Kaizen, Kanban
  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์ และดิจิทัลปรู๊ฟ
พัฒนาคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์