หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-018ZA
PRT-PRE-4-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

204071 จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1 ตรวจสอบตำแหน่งในการบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ตามคู่มือการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
1.2 เลือกใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์เบื้องต้นได้
1.3วางแผนในการซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

204072 ควบคุมและใช้งานเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.1 เตรียมเครื่องสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
2.2 ควบคุมการสร้างแม่พิมพ์อย่างถูกต้อง
2.3 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของแม่พิมพ์ได้

204073 ผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.1 อ่านใบคำสั่งผลิต และรูปแบบงานจากลูกค้าได้ครบถ้วน
3.2 รับไฟล์งานจากส่วนงานเตรียมพิมพ์ตรวจสอบไฟล์งาน และเตรียมไฟล์งานสำหรับการสร้างแม่พิมพ์ได้
3.3กำหนดรายละเอียดในการสร้างแม่พิมพ์ตามข้อกำหนดได้ถูกต้อง
3.4 แก้ไขปัญหาระหว่างการสั่งสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

204074 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์

4.1 ตรวจสอบขนาดและความสมบูรณ์ของเซลล์บนโมแม่พิมพ์ การตรวจสภาพผิวโมแม่พิมพ์หลังการสร้าง
4.2 ตรวจปรู๊ฟและ/หรืองานตัวอย่างก่อนส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

204075 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์

5.1 สื่อสารกับหน่วยงานพิมพ์เพื่อรับทราบถึงปัญหาการพิมพ์ที่มาจากแม่พิมพ์
5.2 หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพแม่พิมพ์ได้และกำหนดแนวทางการแก้ไขได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  และมีประสบการณ์การทำแม่พิมพ์กราวัวร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การจดบันทึกใบคำสั่งผลิต
  2. การตรวจสอบสภาพของโมแม่พิมพ์
  3. การห่อและเตรียมจัดส่งลูกค้า
  4. การใช้และการเปิดไฟล์บนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ
  5. การตรวจไฟล์ ที่จัดวางเลย์เอาต์
  6. อ่านคู่มือการใช้เครื่องสร้างแม่พิมพ์
  7. การตรวจแม่พิมพ์กราวัวร์ ปรู๊ฟ หรืองานตัวอย่าง
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการบันทึกคำสั่งผลิตที่ถูกต้อง
  2. การตรวจสอบคุณภาพของโมแม่พิมพ์ ปรู๊ฟ
  3. วิธีการหีบห่อโมแม่พิมพ์
  4. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของอาร์ตเวิร์คต้นฉบับ และรูปภาพ
  5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องสร้างแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   หลักฐานการบันทึกวีดีโอ ในการปฏิบัติงานการเตรียมเครื่องสร้างแม่พิมพ์ การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ การกำหนดรายละเอียดตามใบคำสั่งผลิต และตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2 ปี มีการเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมใช้งาน มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือแม่พิมพ์กราวัวร์ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รายงานการตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เอกสารประกอบเครื่องสร้างภาพแม่พิมพ์ประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา เป็นต้น
  2. การเตรียมเครื่องสร้างแม่พิมพ์ได้แก่ การเปิด/ปิดเครื่องสร้างแม่พิมพ์ การตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น เป็นต้น
  3. การตรวจไฟล์ที่เลย์เอ้าต์ หมายถึง ไฟล์ที่มีการจัดว่างในรูปแบบที่เหมาะสม ประกอบด้วยตำแหน่งภาพที่จัดว่างแบบซ้ำ การจัดวางแถบควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
  4. ใบคำสั่งผลิต หมายถึง ใบคำสั่งที่ระบุชื่อลูกค้า การกำหนดรายละเอียดของการผลิตโมแม่พิมพ์ เช่น ภาพที่ใช้ ความละเอียดของสกรีน ขนาดโมแม่พิมพ์ เป็นต้น
  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ จากการปฏิบัติการสอนและหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์
ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์