หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-017ZA
PRT-PRE-4-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

204061 กำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์

1.1 กำหนดคุณภาพและคุณสมบัติของผิวแม่พิมพ์ได้
1.2 ควบคุมวิธีการทำงานกำหนดลำดับขั้นตอนในการทำโมแม่พิมพ์ได้ เช่นลำดับการชุบ การเจียการขัดผิวแม่พิมพ์
1.3 กำหนดรายการตรวจสอบคุณภาพโมแม่พิมพ์ได้
1.3 วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดกับผิวโมแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.4 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพโมแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.5 วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการชุบโมแม่พิมพ์และการปรับส่วนผสมน้ำยาได้อย่างถูกต้อง

204062 ถ่ายทอดความรู้การควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์

2.1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการเตรียมโมแม่พิมพ์ได้
2.2 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาในการเตรียมโมแม่พิมพ์
2.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุงรักษา และการป้องกันปัญหาของเครื่องจักร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  และมีประสบการณ์การทำแม่พิมพ์กราวัวร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. กำหนดรายการ และตำแหน่งในการตรวจสอบคุณภาพโมแม่พิมพ์
  2. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของโมแม่พิมพ์
  3. ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
  2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับโมแม่พิมพ์
  3. แก้ปัญหาที่เกิดกับโมแม่พิมพ์
  4. สอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในการตรวจสอบคุณภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. คุณลักษณะเฉพาะของโมแม่พิมพ์ 2. เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของโมแม่พิมพ์
  3. ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่ในการทำโมแม่พิมพ์
  5. การใช้เครื่องเตรียมโมแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. โมแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา หรือหลักฐานการบันทึกวีดีโอ ผลจากการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบการเตรียมโมแม่พิมพ์ ขนาดแม่พิมพ์ การตรวจสอบผิวโมแม่พิมพ์
  2. สภาพเครื่องเตรียมโมแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน หรือหลักฐานการบันทึกวีดีโอ ผลจากการ สังเกตการณ์ในการกระบวนการเตรียมโมแม่พิมพ์
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพร้อมใช้งาน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ จากการสอนและหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. คุณลักษณะเฉพาะของโมแม่พิมพ์ 3. เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของโมแม่พิมพ์
  4. ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่ในการทำโมแม่พิมพ์
  5. การใช้เครื่องเตรียมโมแม่พิมพ์
  6. การเตรียมสารละลาย การใช้สารละลาย
  7. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำยา
  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ จากการปฏิบัติการสอนและหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบและแก้ไขงานวางหน้าเลย์เอาต์ และงานดิจิทัลปรู๊ฟ
ควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์