หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและแก้ไขงานวางหน้าเลย์เอาต์ และงานดิจิทัลปรู๊ฟ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-016ZA
PRT-PRE-4-055ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบและแก้ไขงานวางหน้าเลย์เอาต์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

204051 ตรวจสอบความถูกต้องของงานวางหน้าเลย์เอาต์

1.1 ตรวจสอบงานวางหน้าเลย์เอาต์บนจอภาพให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของงานพิมพ์
1.2 ตรวจสอบงานวางหน้าเลย์เอาต์ให้ถูกต้องกับข้อกำหนดลูกค้าและการใช้งาน

204052 ปฏิบัติงานจัดการสีและทำดิจิทัลปรู๊ฟ

2.1 สั่งพิมพ์งานดิจิทัลปรู๊ฟและขึ้นรูปแบบงานตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการได้
2.2 ตั้งค่าโพรไฟล์สีให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์งานดิจิทัลปรู๊ฟ
2.3 ตรวจสอบคุณภาพของงานดิจิทัลปรู๊ฟให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  และมีประสบการณ์การทำแม่พิมพ์กราวัวร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านหน่วยสมรรถนะ 20403 ปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาต์ และใส่แถบควบคุมคุณภาพ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร รูปภาพ
  2. การเลือกขนาดแม่พิมพ์ 3. การพิมพ์งานพิมพ์ดิจิทัลปรู๊ฟ
  4. การกำหนดลำดับการพิมพ์สีบนงานพิมพ์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ขนาดแม่พิมพ์
  2. งานพิมพ์ปรู๊ฟดิจิทัล
  3. วิธีการตรวจสอบตัวอักษรและรูปภาพ
  4. การสั่งพิมพ์งานดิจิทัลปรู๊ฟ
  5. โพรไฟล์สีสำหรับงานพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ผลจากการสังเกตการณ์ หรือหลักฐานการบันทึกวีดีโอ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของตัวอักษร รูปภาพ ของไฟล์งานเลย์เอาต์ การเลือกขนาดแม่พิมพ์
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2 ปี มีการเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือไฟล์งานเลย์เอาต์ต้นฉบับที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ความถูกต้องของหน้าเลย์เอาต์บนจอภาพ ได้แก่ การตรวจสอบตัวอักษร รูปภาพ แถบควบคุมคุณภาพให้ครบถ้วน หรือการตรวจทานอีกครั้งก่อนส่งไปยังงานสร้างแม่พิมพ์ หรือ สั่งพิมพ์ดิจิทัล
  2. ความถูกต้องของไฟล์เลย์เอาต์ที่สัมพันธ์กับขนาดแม่พิมพ์ ได้แก่ ขนาดกว้างและยาวของแม่พิมพ์ เป็นต้น
  3. สั่งงานพิมพ์ดิจิทัลปรู๊ฟ ได้แก่ การเลือกและใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัลปรู๊ฟ การปรับตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ก่อนสั่งพิมพ์งาน
  4. จัดการค่าโพรไฟล์สี ได้แก่ การกำหนดค่าสีทางการพิมพ์ กำหนดคุณลักษณะของสีบนภาพพิมพ์ให้ตรงกับชนิดของวัสดุที่จะนำมาพิมพ์
  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือไฟล์งานเลย์เอาต์ต้นฉบับที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจสอบและแก้ไขงานวางหน้าเลย์เอาต์ และงานดิจิทัลปรู๊ฟ