หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-015ZA
PRT-PRE-4-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

204041 ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งาน

1.1 กำหนดความละเอียดของรูปภาพ (resolution)และภาพลายเส้นได้อย่างถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของสีภาพงานและองค์ประกอบต่างๆโดยใช้โปรแกรมวางหน้างานพิมพ์ได้

204042 แก้ไขไฟล์งานต้นฉบับด้วยโปรแกรมงานก่อนพิมพ์

2.1 แก้ไขขนาดงาน และขนาดของตัวอักษร รวมถึงสามารถจัดการรูปภาพที่มีการเชื่อมโยง(link) ได้อย่างถูกต้อง
2.2 เปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์งาน (change/convertfile) และการบันทึกไฟล์งาน (save file)ได้ถูกต้องตามชนิดของกระบวนการทำงานที่จะดำเนินการต่อ
2.3 แก้ไขการตัดตก (bleeding)ของไฟล์งานได้อย่างถูกต้อง
2.4 จัดการชดเชยการพิมพ์เหลื่อม (trapping) ของงานพิมพ์สีได้อย่างเหมาะสม
2.5 จัดเรียงลำดับสีตามลักษณะของงานพิมพ์ได้เหมาะสม

204043 แก้ไขน้ำหนักสีภาพและการใช้โพรไฟล์สี

3.1 ปรับแก้ไขโทนการผลิตภาพสี (tone andcolor corrections) ได้อย่างถูกต้อง
3.2 แก้ไขโหมดสีของไฟล์งานจัดการแก้ไขและฝังค่าโพรไฟล์สีของงานพิมพ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานทางการพิมพ์และชนิดของวัสดุใช้พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างต่ำ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานก่อนพิมพ์กราวัวร์มาอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ชั้น 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์แก้ไขงาน ทั้งเรื่องของชนิด ขนาดตัวอักษร การจัดการรูปภาพที่มีการเชื่อมโยง (link) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข (change/convert file) และการจัดเก็บไฟล์งาน (save file)
  2. การตัดตก (bleeding) ไฟล์งาน
  3. การกำหนดค่าการชดเชยการพิมพ์เหลื่อมของสี (trapping)
  4. การจัดการไฟล์รูปภาพและรายละเอียดของไฟล์งานพิมพ์
  5. การใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ปรับแก้ไขโทนการผลิตภาพสีและสีภาพ (tone and color corrections) การแก้ไขโหมดสีของไฟล์งาน และการเปลี่ยนค่าโพรไฟล์สีของงานพิมพ์ได้
  6. การใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ปรับตั้งไฟล์ตามมาตรฐานทางการพิมพ์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านงานก่อนพิมพ์
  2. การปรับตั้งและแก้ไขไฟล์งาน และเทคนิคการทำไฟล์งานพิมพ์
  3. ความละเอียด (resolution) ของไฟล์รูปภาพสำหรับงานพิมพ์
  4. โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ในเรื่องการปรับตั้งและจัดการสี
  5. โหมดสีและค่าโพรไฟล์สีของงานพิมพ์
  6. มาตรฐานทางการพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ผลจากการสังเกตการณ์ หรือหลักฐานการบันทึกวีดีโอ ในการใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์จัดการไฟล์งาน การจัดการกับภาพที่มีการเชื่อมโยง (link) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข (change/convert file) วิธีการบันทึกไฟล์งาน (save file) และการใช้เทคนิคการชดเชยการพิมพ์เหลื่อม
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2 ปี มีการเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือไฟล์ต้นฉบับที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ปรับตั้งและแก้ไขงานในเรื่องของตัวอักษร รูปภาพ การฝังการเชื่อมโยงรูปภาพ ( Link ) โดยใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
  2. การบันทึกไฟล์งานให้ถูกต้องตามชนิดของกระบวนการทำงานที่จะดำเนินการต่อ เช่น การแปลงไฟล์รูปภาพให้นำไปทำต้นฉบับทางการพิมพ์ได้ หรือการเปลี่ยนไฟล์งานให้สามารถเปิดบนโปรแกรมเฉพาะทางด้านการพิมพ์
  3. การตัดตก (bleeding) ได้แก่ การแก้ไขขนาดสิ่งพิมพ์ในไฟล์งานให้สอดคล้องกับกระบวนการงานหลังพิมพ์ในเรื่องการตัด และการเจียนและการเก็บเล่ม
  4. การชดเชยการพิมพ์เหลื่อม (trapping) เป็นการกำหนดระยะการซ้อนทับของสีเข้มทับบนสีอ่อนเพื่อป้องกันปัญหาการพิมพ์เหลื่อม
  5. ความละเอียด (resolution) ของรูปภาพและภาพลายเส้น ได้แก่ ไฟล์รูปภาพที่สามารถนำไปทำแม่พิมพ์แล้วภาพมีความคมชัด ไม่แตก สามารถนำไปพิมพ์งานที่มีคุณภาพสูงได้
  6. โทนการผลิตภาพสี หรือน้ำหนักสี (tone reproduction) ได้แก่ ส่วนสว่าง ส่วนน้ำหนักสีกลาง และส่วนเงา
  7. โหมดสีของไฟล์ทางด้านการพิมพ์ ได้แก่ โหมดสี CMYK RGB bitmap หรือโหมดสีพิเศษ
  8. ค่าโพรไฟล์สี ได้แก่ ข้อมูลลักษณะเฉพาะของสีบนวัสดุใช้พิมพ์แต่ละประเภท
  9. มาตรฐานทางการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือไฟล์ต้นฉบับที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ