หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-2-005ZA
PRT-PRE-2-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ต้นฉบับ ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัลตั้งแต่การเตรียมงาน เตรียมอุปกรณ์ ไปจนถึงกระบวนการล้างแม่พิมพ์และตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ที่ผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101051 เตรียมภาพก่อนลงมือทำ

1. รู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์เบื้องต้น
2. ตรวจสอบไฟล์งานว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบ
3. เลือกใช้โหมดสีให้ถูกต้องกับประเภทของงานตรงกับความต้องการของลูกค้า
4. กำหนดความละเอียดภาพภาพออกมาให้สอดคล้องกับวัสดุที่จะใช้พิมพ์

101052 เลือกวัสดุที่จะใช้พิมพ์

1. กำหนดความละเอียดภาพออกมาให้สอดคล้องกับวัสดุที่จะใช้พิมพ์
2. รู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุรองพิมพ์เบื้องต้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับเบื้องต้น หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - อ่านใบสั่งงานได้
  - ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ต้นฉบับ
  - การใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมผลิตแม่พิมพ์แบบดิจิทัล
  - การติดตั้งแม่พิมพ์แบบดิจิทัลในเครื่องสร้างลวดลายแม่พิมพ์
  - การใช้เครื่องฉายแสงยูวีผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
  - ติดตั้งแม่พิมพ์ในเครื่องล้าง
  - ล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์
  - การใช้เครื่องฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำ และตู้อบลมร้อน
  - การใช้อุปกรณ์วัดค่าความดำและค่าความหนา
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ไฟล์ต้นฉบับทางการพิมพ์
  - การผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - การผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
  - ชนิดและคุณสมบัติของแสงยูวี
  - การปรับค่าและตั้งเวลาการฉายแสงยูวี
  - การปรับสภาพผิวหน้าและความแข็งของแม่พิมพ์
  - การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัลที่ได้จากการปฏิบัติงาน
  - บันทึกรายการจากการสังเกตในการทดสอบ
  - ใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
  - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
  - ผลการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้
  - หลักฐานจากใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
  - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี มีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมผลิตแม่พิมพ์แบบดิจิทัลไฟล์งานตัวอย่าง เครื่องมือ อุปกรณ์ และ เคมีภัณฑ์พร้อมใช้งาน
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ - ไฟล์ต้นฉบับทางการพิมพ์ 1 สีได้จากแปลงไฟล์ภาพงานพิมพ์ด้วยโปรแกรมจัดการภาพราสเตอร์ในคอมพิวเตอร์ (RIP)
  - ความสมบูรณ์ของไฟล์ต้นฉบับ คือการตรวจสอบองศาสกรีนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (preview)
  - แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งสำหรับดิจิทัลใช้แบบที่รองรับกับเครื่องที่ใช้สร้างภาพ และเป็นแม่พิมพ์ที่ล้างด้วยตัวทำละลาย (solvent) มีขนาดความหนาตั้งแต่ 1.14-6.35 มิลลิเมตร
  - แสงยูวีที่ใช้คือยูวีเอ (UV-A) และยูวีซี (UV-C)
  - การปรับความแข็งของแม่พิมพ์ด้วยแสงยูวีที่ใช้คือยูวีเอ (UV-A)
  - น้ำที่ใช้ล้างแม่พิมพ์เป็นประเภทตัวทำละลาย (solvent) หรือเป็นน้ำที่มีการผสมสารลดแรงตึงผิว และสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระล้าง (detergent)
  - การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - การฉายแสงด้านหลัง หรือการฉายแสงหลัง (back exposer) เป็นการฉายแสงด้านหนึ่งของแม่พิมพ์เพื่อให้พอลิเมอร์ หรือยางแม่พิมพ์แข็งตัวเป็นด้านฐาน
  - การฉายแสงด้านหน้า หรือการฉายแสงหน้า หรือการฉายแสงหลัก (main exposure) เป็นการฉายแสงด้านหนึ่งของแม่พิมพ์เพื่อให้พอลิเมอร์ หรือยางแม่พิมพ์แข็งตัวเป็นด้านตัวพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ทดสอบหน่วยสมรรถนะนี้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยตั้งคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัดผลทางด้านความรู้จากการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล