หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาอาชีพการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยสายตาและตรวจสอบการประกอบด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหลังการทดลองประกอบ รวมถึงการบันทึกผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาอาชีพการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

050421 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบ

1.1 ตรวจสอบรูปร่างComponents, Solder Joints, Position,Alignment, Bodymarking, Forming
1.2 ตรวจสอบขนาด (Dimension / Lay Out)
1.3 บันทึกผลการตรวจสอบ

050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ

1.1 ตรวจสอบการประกอบด้วย Solder Printed Thickness Inspection
1.2 ตรวจสอบการประกอบด้วย Automated OpticalInspection
1.3 ตรวจสอบการประกอบด้วย In CircuitTest
1.4 ตรวจสอบการประกอบด้วย Function Test
1.5 บันทึกผลการตรวจสอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เบื้องต้นในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ 1. การตรวจสอบรูปร่าง ด้วย Visual Test หลังการประกอบด้วยเครื่องจักร 2. ทักษะการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดแบบ In Circuit Test สำหรับการประกอบด้วยเครื่องจักร 3. การใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดแบบ Function Test สำหรับการประกอบด้วยเครื่องจักร 4. การบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการบันทึก 2. ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการและขั้นตอนการประกอบและกระบวนการทั้งหมดในการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องจักร 2. ความรู้ด้านรูปร่าง Components, Solder Joints, Position, Alignment, Body marking, Forming 3. หลักการและความรู้ด้านขนาด (Dimension / Lay Out) 4. หลักการและความรู้ด้านขนาด Solder Printed Thickness

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย Solder Printed Thickness Inspection ตามที่กำหนดไว้ได้ · ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย Automated Optical Inspection ตามที่กำหนดไว้ได้ · ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย In Circuit Test และ Function Test ตามที่กำหนดไว้ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น และ/หรือ 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์