หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-2-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB หลังจากการประกอบเสร็จสิ้น และสามารถปรับแต่งชิ้นงานที่ได้จากการการประกอบได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

050411 ตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis

1.1 ตรวจสอบการขันยึดสกรู
1.2 ตรวจสอบการติดตั้ง Toggle switch,terminal
1.3 ตรวจสอบการ wiring cable ระหว่างอุปกรณ์

050412 ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ลงบน Print Circuit Board (PCB)

1.1 ตรวจสอบระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 ตรวจสอบการวางตำแหน่ง chip resistorกับ land
1.3 ตรวจสอบการหักงอ lead wire และ anneal copper wire
1.4 ตรวจสอบการบัดกรีตามพื้นผิวที่เชื่อมต่อ

050413 ตรวจสอบการประกอบด้วย Inspection Test

1.1 ตรวจสอบการประกอบด้วย Visual Inspection
1.2 ตรวจสอบการประกอบด้วย Function Inspection
1.3 บันทึกผลการตรวจสอบ

050414 ปรับแต่งชิ้นงานการประกอบ

1.1 ปรับแต่งแก้ไขชิ้น จุดบัดกรี ตำแหน่งอุปกรณ์ Touch up ชิ้นงานด้วยหัวแร้ง
1.2 ปรับแต่งแก้ไขวงจร ให้มี Functionการทำงานเป็นไปตามคุณสมบัติของชิ้นงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทักษะในด้านการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การตรวจสอบระยะในการยึดติดตั้ง องศาและมุมที่ถูกต้องในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis · ทักษะการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis · การตรวจสอบระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (lead wire และ anneal copper wire ) ที่ติดตั้งลงบน PCB · ทักษะการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB · การปรับแต่งชิ้นงานด้วยความละเอียดและเรียบร้อยหลังการประกอบและปรับแต่งงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · หลักการในการปรับแต่ง และขันยึดอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม · ความรู้ด้านการตรวจสอบและประเมินชิ้นงานด้วยสายตา ( Visual Inspection )

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงความรู้ด้านการวางตำแหน่ง chip resistor กับ land

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด