หน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการทดลองการประกอบและปรับแต่งการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร โดยหลังจากทำการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อการประกอบแล้วจะต้องสามารถทดลองการประกอบได้จริงตามการปรับตั้งที่ได้ดำเนินการไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

050321 ทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร

1.1 ทดลองประกอบ PCB ด้วยเครื่องจักร
1.2 ทดลองประกอบ Chassis

050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร

1.1 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Glue Dispenser Machine
1.2 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Solder PrinterMachine
1.3 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Chip / IC Mounter
1.4 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Reflow Oven
1.5 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Axial Insertionmachine
1.6 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Radial InsertionMachine

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เบื้องต้นในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การใช้เครื่องจักรในการทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ · การปรับแต่งเครื่องจักร(Glue Dispenser Machine ,Solder Printer Machine ,Chip / IC Mounter ,Reflow Oven , Axial Insertion machine , Radial Insertion Machine ) ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ · ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Glue Dispenser Machine ,Solder Printer Machine ,Chip / IC Mounter ,Reflow Oven , Axial Insertion machine , Radial Insertion Machine ) ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ความต้องการด้านความรู้ · หลักการด้านการปรับแต่งและใช้งานเครื่องจักรเพื่อการประกอบ · ความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยเครื่องจักร Electronics devices (Resistor, Condenser,Varistor, Switch, Transformer, Relay ) · หลักการของกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด ต้องการทักษะความรู้ Electronics devices (Resistor, Condenser, Varistor, Switch, Transformer, Relay) เพื่อการประกอบลงยัง Printed Circuit Board แบบ SMT ด้วยเครื่องจักรตามแบบการประกอบ ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร