หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการอ่านความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจกับใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักรและจะต้องสามารถปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  มีความรู้และทักษะในการอ่านความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจกับใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักรและจะต้องสามารถปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

050221 อ่านใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร

1.1 อธิบายค่า และ Specification ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 อธิบายหลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า
1.3 อ่านใบสั่งงานและการผลิตตามที่กำหนด
1.4 อธิบายวิธีขั้นตอนการประกอบใบสั่งงานด้วยเครื่องจักร

050222 ปรับตั้ง(Set Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1.1 ปรับตั้ง Glue Dispenser Machine
1.2 ปรับตั้ง Solder Printer Machine
1.3 ปรับตั้ง Chip / ICMounter
1.4 ปรับตั้ง Reflow Oven
1.5 ปรับตั้ง Axial Insertion machine
1.6 ปรับตั้ง Radial Insertion Machine

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เบื้องต้นในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การอ่านใบสั่งงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร · ทักษะการใช้เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ · ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Glue Dispenser Machine · ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Solder Printer Machine · ทักษะการ ปรับตั้งเครื่องจักร Chip / IC Mounter · ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Reflow Oven · ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Axial Insertion machine · ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Radial Insertion Machine 2. ความต้องการด้านความรู้ · หลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า · มีความรู้ด้าน Specification ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( Resistor, Condenser,Varistor, Switch, Transformer, Relay ) · ความรู้ด้านหลักการขั้นตอนการประกอบใบสั่งงานด้วยเครื่องจักร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์ Electronics devices (Resistor, Condenser, Varistor, Switch, Transformer, Relay) ตามที่กำหนดไว้ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์