หน่วยสมรรถนะ

เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-2-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการระบุสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประกอบตามใบสั่งงานหรือแบบที่ได้รับในการประกอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

050211 อ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ

1.1 ระบุสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์
1.2 บอกการทำงานของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
1.3 ระบุขั้นตอนการประกอบตามใบสั่งงาน
1.4 อ่านแบบภาพประกอบ

050212 เตรียมอุปกรณ์ Electronic Devices ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด

1.1 เตรียมแผ่น PCB
1.2 เตรียมอุปกรณ์ประกอบ Chassis
1.3 เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบการประกอบ

050213 เตรียมเครื่องมือในการประกอบที่จำเป็น ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด

1.1 เตรียมเครื่องมือจับยึดแผ่น PCB
1.2 เตรียม หัวแร้ง ตะกั๋วบัดกรี เครื่องดูดตะกั๋ว
1.3 เตรียมระบบดูดอากาศ และอุปกรณ์ความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เบื้องต้นในด้านสัญลักษณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การอ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ · การเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นในการประกอบตามแบบที่กำหนด · ทักษะการเตรียมเครื่องมือในการประกอบ เช่น หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดตะกั่ว 2. ความต้องการด้านความรู้ · มีความรู้ด้านสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์ o ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ ชิ้นส่วนเลเซอร์, ชิ้นส่วนผลึกเหลว, ชิ้นส่วน Oscillator o ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ Resister, Diode, transistor, Condenser, Relay, IC · ความรู้ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบ · หลักการด้านความปลอดภัยในการทำงาน · มีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์ เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือก่อนเริ่มปฏิบัติงานและการตรวจสอบตามเอกสารการประกอบตามที่กำหนดไว้ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด