หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมไปถึงความผิดปกติของเครื่องจักร และสามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการผลิตและเครื่องจักรได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

050111 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต

1.1 วิเคราะห์ปัญหาจากการประกอบ Aperance
1.2 วิเคราะห์ปัญหาความถูกต้องของค่าอุปกรณ์ที่ประกอบAperance ( Position /Alignment,Solder Joints, Polarity, Missing etc.)

050112 วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักร

1.1 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
1.2 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ

050113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระ บวนการผลิตและเครื่องจักร

1.1 บอกลำดับขั้นตอนการผลิต
1.2 รวบรวมข้อมูลของสาเหตุความผิดปกติ
1.3 ปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม Line Layout
1.4 ทดสอบการทำงานหลังแก้ไข

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการผลิตและเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล · การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในกระบวนการผลิต · ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ · ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ · ทักษะการปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม Line Layout 2. ความต้องการด้านความรู้ · หลักการลำดับขั้นตอนของระบบการประกอบและการผลิต · มีความรู้ด้านเครื่องจักรในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ · ความรู้ด้านค่าความถูกต้องของอุปกรณ์การประกอบ Aperance · ความรู้ด้านค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ประกอบ (Position/Alignment, Solder Joints, Polarity, Missing etc.) · หลักการการทดสอบหลังการแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องการทักษะความรู้หลักการ SPC วิเคราะห์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุตามที่กำหนดไว้ได้ · ต้องการทักษะใช้หลักการ MSA (Measurmemt Analysis) วิเคราะห์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุตามที่กำหนดไว้ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์