หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ การปรับตั้งอุปกรณ์ การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร เพื่อการซ่อมบำรุง รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง สรุปรายงานการซ่อมบำรุง บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุงและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง วิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัยและแนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

040431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง

1.1 ควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.3 ควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.4 ควบคุมการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร

040432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง

1.1 สรุปรายงานการซ่อมบำรุง
1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง
1.3 อธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง

040433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง

1.1 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง
1.2 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัย
1.3 แนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ การปรับตั้งอุปกรณ์ การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร เพื่อการซ่อมบำรุง รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง สรุปรายงานการซ่อมบำรุง บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุงและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง วิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัยและแนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · ทักษะในการควบคุมถอดเปลี่ยน การติดตั้ง การปรับตั้ง และการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร · ทักษะการสรุปรายงานการซ่อมบำรุง บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · ทักษะการแนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัยและแนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง 2. ความต้องการด้านความรู้ · ความรู้ด้านการควบคุมผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของเครื่องจักร · ความรู้ด้านการรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง · ความรู้เรื่องจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · ความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · ความรู้ด้านการแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและปลอดภัย · ความรู้เรื่องข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ การปรับตั้งอุปกรณ์ และการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร · ต้องรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง สรุปรายงานการซ่อมบำรุง บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง และวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · ต้องแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง วิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัยและแนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร
ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)