หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุง รายวัน /รายเดือน /รายปี รวมทั้งการวางแผนการซ่อมบำรุงของระบบและการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

040211 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงราย วัน/รายเดือน/รายปีของระบบการทำงานของเครื่องจักร

1.1 บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 บอกรอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.3 บอกวิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร

040212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบการทำ งานของเครื่องจักร

1.1 บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.3 บอกวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบการทำงานของเครื่องจักร

040213 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

1.1 บอกวิธีการจัดซื้ออะไหล่
1.2 บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่
1.3 บอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุง, บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ, รอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ, บอกวิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ, บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบ รวมทั้งการประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบ, บอกวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบ, บอกวิธีการจัดซื้อ การจัดเก็บ และจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · ทักษะในการวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี · ทักษะในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร · ทักษะในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร · ทักษะวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร 2. ความต้องการด้านความรู้ · มีความรู้เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี · มีความรู้เกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร · มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้ออะไหล่ วิธีการจัดเก็บอะไหล่ และจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการซ่อมบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องจักร · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องการทักษะความรู้เรื่องวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา ก่อนเริ่มใช้งานและการตรวจสอบตามเอกสารการตรวจสอบที่กำหนดไว้ได้ · กค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รอบเวลาการทำงานและวิธีการตรวจสอบของระบบการทำงานของเครื่องจักร · ต้องบอกรายการอุปกรณ์ ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรและวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง · ต้องบอกวิธีการจัดซื้อ วิธีการจัดเก็บ และจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บเพื่อการซ่อมบำรุง · ต้องการทักษะความรู้เรื่องจัดการการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร
ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง