หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักร (ระบบต้นกำลัง, ระบบส่งกำลัง, ระบบหล่อลื่น) การทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร (ชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุม) และการแก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

040111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบการทำงานของเครื่องจักร

1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบต้นกำลัง
1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบส่งกำลัง
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบหล่อลื่น

040112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร

1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดแหล่งจ่ายไฟ
1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของสวิทซ์
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของรีเลย์
1.4 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดควบคุม
1.5 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวงจรไฟฟ้าควบคุม

040113 แก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร

1.1 บอกลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 อธิบายหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.3 ปรับแต่งระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.4 ทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบต้นกำลัง, ระบบส่งกำลัง, ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร การทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร และการแก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · ทักษะวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบต้นกำลัง, ระบบส่งกำลัง, ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร · ทักษะวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร · ทักษะการลำดับขั้นตอนการทำงาน, หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์, การปรับแต่งระบบและการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร 2. ความต้องการด้านความรู้ · ความรู้ด้านความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร · ความรู้ด้านการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบการทำงานของเครื่องจักร (ระบบต้นกำลัง, ระบบส่งกำลัง, ระบบหล่อลื่น) · ความรู้ด้านการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุม (ชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุม) · ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร (ขั้นตอนการทำงาน, หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์, การปรับแต่ง และทดสอบการทำงาน)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านรายงานผลการ

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบต้นกำลัง, ระบบส่งกำลัง, ระบบหล่อลื่นของการทำงานของเครื่องจักร · วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร · การแก้ไขปัญหา การปรับแต่งระบบและการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร