หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมเพื่อการซ่อมบำรุง รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

030321 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC

1) ชี้แจงและให้คำแนะนำจุดอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของระบบPLC
2) จัดลำดับความสำคัญของงาน
3) มอบหมายงานแก่ทีมงานตามลำดัความสำคัญ

030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device

1) อธิบายหลักการของFailure mode (Short circuit / Contactfailure )
2) อธิบายหลักการของ NPN / PNP
3) อธิบายหลักการของ Common + / Common–
4) อธิบายหลักการของ Input (DC Source/ DC Sink, AC)
5) อธิบายหลักการของ Output (TransistorSource / Transistor Sink)
6) อธิบายหลักการของSemiconductor output (LED,Pilot lamp)
7) อธิบายหลักการของ segment

030323 ประยุกต์การทำงานของวงจรในระบบ PLC

1) บอกการทำงานของวงจรควบคุมแบบป้อนกลับ(feedback control)
2) บอกการทำงานของ วงจรควบคุมขั้นประยุกต์ (Shift register)
3) บอกความสัมพันธ์ของ Word, Byte, Bitระบบเลขฐาน
4) บอกหลักการของ Digital / Analog

030324 เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ในระบบ PLC

1) ใช้คำสั่ง MOVEในการจัดการข้อมูล
2) ใช้คำสั่ง JUMP ในการเขียนโปรแกรม
3) ใช้คำสั่ง Compare ในการเขียนโปรแกรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทำงานของ PLC หลักการทำงานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และคำสั่งพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางด้าน Digital / Analog

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ในระบบ PLC เช่น คำสั่ง MOVE , JUMP และ Compare ได้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · บอกวิธีการตรวจสอบจุดที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · บอกวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและปลอดภัย · เข้าใจคำสั่งของ PLC · เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC · เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท · เข้าใจหลักการทางด้าน Digital / Analog

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องมีความรู้และทักษะในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วมได้ถูกต้องและปลอดภัย · ต้องมีความรู้และทักษะการแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและปลอดภัย และข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง · ต้องมีความรู้การทำงานของอุปกรณ์ทางด้าน Digital / Analog · ต้องมีความรู้การการใช้งานคำสั่งของ PLC

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC
ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)