หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรายวัน รายเดือน รายปี สามารถบอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม รอบเวลาในการทำงานของอุปกรณ์ วิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งสามารถบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุง ระยะเวลาในการซ่อม วิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ต้องวางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บ และจำนวนที่ต้องจัดเก็บอะไหล่

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

030211 วางแผนการตรวจสอบ รายวัน/รายเดือน/รายปี ของระบบ PLC

1) บอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในงานซ่อมบำรุงระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
2) บอกกรอบเวลาการทำงานในงานซ่อมบำรุงของระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
3) บอกวิธีการในแผนการซ่อมบำรุงระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม

030212 วางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ PLC

1) บอกวิธีการจัดหาและแหล่งของอุปกรณ์อะไหล่
2) บอกวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่
3) จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบ PLC

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงและการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ เขียนขั้นตอนในวางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ PLC ด้านการจัดหาและแหล่งของอุปกรณ์อะไหล่, จัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่ และจัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่ได้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · บอกรอบเวลาการทำงานของระบบ PLC · อธิบายวิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ · บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบPLC · บอกวิธีการจัดหาอะไหล่ · บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่ · บอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องบอกรายละเอียดในแผนรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรระบบ PLC ในแผนงานและระบุชื่อ/สัญลักษณ์ในระบบ PLC · ต้องบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุง ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ PLC · ต้องวางแผนวิธีการจัดหาอะไหล่ วิธีการจัดเก็บ และจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาในระบบ PLC
ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC