หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาในระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาในระบบ PLC

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit, emCPU/em) หลักของระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(emprogrammable logic controller/em, PLC) รวมทั้งซอฟต์แวร์(Software) การแก้ไขความผิดปกติของระบบ PLCและอุปกรณ์เชื่อมต่อ และจำลองโปรแกรม (Simulation program) พร้อมทั้งทดสอบหลังการแก้ไขได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

030111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ Hardware

1) วิเคราะห์ปัญหาด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินพุท เอ้าท์พุท โมดุล ระบบ PLC
2) วิเคราะห์ปัญหาด้าน CPU หลักของ PLC
3) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ภายนอกที่มาต่อเชื่อม

030112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ Software

1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากค้างสเต็ปการใช้งานโปรแกรม
2) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากข้อมูลที่สะสมใน Memory และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
3) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากสัญญาณรบ กวนที่ทำให้โปรแกรมผิดปกติ

030113 แก้ไขความผิดปกติของระบบ PLC

1) แก้ไขความผิดปกติของซอฟต์แวร์ในโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
2) แก้ไขการตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร (Communication) ระหว่าง PLC กับ Computer
3) ใช้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบสถานะ (Monitoring function) ในการหาจุดผิดปกติของระบบ PLC
4) จำลองโปรแกรม (Simulation program) ระบบ PLC

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างของ PLC ไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · ใช้เครื่องมือตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติของHardware ด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ อินพุท เอ้าท์พุท โมดุล ระบบ PLC, CPU หลักของ PLC และอุปกรณ์ภายนอกที่มาต่อเชื่อม · ตรวจสอบและทดสอบหาสาเหตุความผิดปกติของSoftware ด้านปัญหาที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมค้างสเต็ป, ข้อมูลที่สะสมใน Memory และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และสัญญาณรบ กวนที่ทำให้โปรแกรมทำงานผิดปกติ · แก้ไขความผิดปกติของซอฟต์แวร์ในโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้ · แก้ไขการตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร (Communication) ระหว่าง PLC กับ Computerได้ · ใช้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบสถานะ (Monitoring function) ในการหาจุดผิดปกติของระบบ PLCได้ · จำลองโปรแกรม (Simulation program) ระบบ PLC ได้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของ PLC · เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ภายนอกและผลกระทบของสัญญาณรบกวน · ระบุหน้าที่คำสั่งโปรแกรม PLC · อ่านการทำงานของโปรแกรมใน PLC · อ่านแบบวงจร สัญลักษณ์ระบบ PLC · ระบุขั้นตอนการติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC กับ Computer · บอกขั้นตอนการแก้ไขโปรแกรมในขณะออนไลน์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำธิบายรายละเอียด · ต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม เช่น อุปกรณ์อินพุท(เช่น Sensor switch) เอาท์พุท(เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR ) แหล่งจ่าย สายสัญญาณ · ต้องมีความรู้ในการเขียนแบบวงจรระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม · ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งค่าในระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม · มีความรู้ในการทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข · บอกสัญลักษณ์และการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและคำสั่งพื้นฐานของ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม · อ่านคู่มือ อ่านแบบและเข้าใจ Name plate ของตัว PLC อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อร่วมได้ · เข้าใจหลักการทำงานของชุดคำสั่งภายใน PLC และอุปกรณ์ต่อร่วมตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร (Communication) ระหว่าง PLC กับ Computer

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC