หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-5-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class Training เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

020621 เตรียมการสอน

1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน

020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน

1.1 สอนตามหลักการ In Class Training
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน
1.3 ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน

020623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

1.1 ประเมินผลหลังการอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือประเมินผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ In Class Training

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · สร้างความสนใจในบทเรียน · ถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน · ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม · การประเมินผลการเรียนรู้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · ทฤษฎีการเรียนรู้ · วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ · การเลือกใช้สื่อการสอน · การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน · แฟ้มสะสมผลงาน · แบบบันทึกผลการจำลองสถานการณ์ 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆเช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นต้น · ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สำคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. จำลองสถานการณ์ เป็นการจำลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กำหนดให้ 2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์