หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-5-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรนิวเมติกส์ กำหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม และสามารถปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม พร้อมทั้งตรวจสอบหลังการแก้ไข

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

020511 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์

1.1 ออกแบบวงจรนิวเมติกส์
1.2 กำหนดขนาดสายลม
1.3 กำหนดขนาดวาล์ว
1.4 กำหนดขนาดกระบอกสูบ
1.5 กำหนดขนาดชุดปรับสภาพลม

020512 ปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

1.1 อธิบายการเชื่อมโยงนิวเมติกส์และPLC
1.2 ปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม
1.3 ตรวจสอบหลังการแก้ไข

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ในการออกแบบวงจรนิวเมติกส์ กำหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม และการปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · มีทักษะการออกแบบระบบนิวเมติกส์วงจรนิวเมติกส์ · มีทักษะในการกำหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม · มีทักษะในการปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบนิวเมติกส์ · มีทักษะในการตรวจสอบหลังการแก้ไข 2. ความต้องการด้านความรู้ · หลักการทำงานของวงจรนิวเมติกส์ · การคำนวณ และวิธีการกำหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม · หลักการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์กับPLC · หลักการเขียนโปรแกรมชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์ · วิธีการและขั้นตอนในการตรวจสอบหลังการแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน · แฟ้มสะสมผลงาน 3. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 4. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องออกแบบวงจรนิวเมติกส์ · ต้องคำนวณและกำหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม · ต้องอธิบายหลักการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์กับPLC · ต้องปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรมชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์ · ต้องตรวจสอบหลังการแก้ไขได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์
ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)