หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-5-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปีเพื่อวางแผนกำลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

020221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง

1.1 สถิติและประวัติการซ่อม
1.2 การจัดซื้อ ราคาอะไหล่
1.3 งบประมาณประจำปี

020222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

1.1 วางแผนกำลังคน
1.2 วางแผนงาน
1.3 วางแผนระยะเวลา
1.4 วางแผนงบประมาณ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การเก็บ และรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงต่างๆที่จำเป็นในการวางแผนการซ่อมบำรุง · มีทักษะในการวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 2. ความต้องการด้านความรู้ · มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลสถิติ ประวัติการซ่อมบำรุง การจัดซื้อ ราคาอะไหล่ และงบประมาณประจำปีเพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง · มีความรู้เกี่ยวกับกำลังคน แผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบำรุง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน · แฟ้มสะสมผลงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องมีความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง · ต้องมีข้อมูลผู้จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ ระยะเวลาการจัดซื้อ และราคาประเมิน · ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี · ต้องประเมินกำลังคน ระยะเวลา และงบประมาณเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์