หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-5-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010621 เตรียมการสอน

1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน

010622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน

1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนในชั้นเรียน
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างได้ผล
1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน

010623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้ผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · สร้างความสนใจในบทเรียน · ถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน · ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม · การประเมินผลการเรียนรู้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · ทฤษฎีการเรียนรู้ · วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ · การเลือกใช้สื่อการสอน · การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน · แฟ้มสะสมผลงาน · แบบบันทึกผลการจำลองสถานการณ์ 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. คำแนะนำ · การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กาหนด 2. คำอธิบายรายละเอียด · วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆเช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นต้น · ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สำคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. จำลองสถานการณ์ เป็นการจำลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กำหนดให้ 2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์