หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010611 เตรียมการสอน

1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน

010612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน

1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างาน
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างได้ผล
1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน

010613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้ผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · สร้างความสนใจในการเรียน · ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน · ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม · ประเมินผลการเรียนรู้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · ทฤษฏีการเรียนรู้ · วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ · การเลือกใช้สื่อในการสอน · การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน · แฟ้มสะสมผลงาน · แบบบันทึกผลการจำลองสถานการณ์ 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำแนะนำ การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่กำหนด อธิบายรายละเอียด · การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทำงาน การสอนหน้างานแบบ 4 ขั้นตอน · ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สาคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. จำลองสถานการณ์ เป็นการจำลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน (On the Job Training) ตามโจทย์ที่กำหนดให้ 2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง