หน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สรุปผลการปฏิบัติงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะ ในการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรวมถึงการแนะนำเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1.1 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน
1.2 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
1.3 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำปี

010422 รายงานผลการปฏิบัติงาน

1.1 บอกสิ่งผิดปกติ
1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ
1.3 บอกวิธีแก้ไข

010423 แนะนำเพื่อการปรับปรุงงาน

1.1 แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 แนะนำข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 แนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์
1.4 แนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน/เดือน/ปี · การบอกสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และบอกวิธีแก้ไข · การแนะนำการใช้งาน ข้อควรระวัง การบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การแนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 2. ความต้องการด้านความรู้ · การบันทึกผลการปฏิบัติงาน · การใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การบำรุงรักษาอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมินฃ · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจำวัน/เดือน/ปี · ต้องบอกสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และบอกวิธีแก้ไข · ต้องแนะนำการใช้งาน ข้อควรระวัง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ และการปรับปรุงงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี