หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในอ่านแผนงาน การเตรียมเครื่องมือ และวิธีการตรวจสอบจุดต่างในเครื่องจักรตามแผนงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010411 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

1.1 บอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
1.2 อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงาน
1.3 บอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

010412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

1.1 บอกรายการเครื่องมือในการตรวจสอบ
1.2 เลือกใช้ประเภทเครื่องมือในการตรวจสอบ
1.3 บอกวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

1.1 บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามแผน
1.10 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังพักน้ำมัน
1.2 ตรวจสอบความดัน
1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกส์
1.4 ตรวจสอบอัตราการไหลของชุดต้นกำลัง
1.5 ตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในระบบควบคุมไฮดรอลิกส์
1.6 ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว
1.7 ตรวจสอบกระบอกสูบ
1.8 ตรวจสอบสายไฮดรอลิกส์
1.9 ตรวจสอบสายไฟควบคุม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · ทักษะการอ่านวงจรไฮดรอลิกส์ · ทักษะการตรวจสอบจุดต่างๆในระบบไฮดรอลิกส์ของเครื่องจักร 2. ความต้องการด้านความรู้ · ความรู้เรื่องรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี · ความรู้เรื่องวิธีการใช้เครื่องมือการตรวจสอบจุดต่างๆอย่างถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องบอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงาน และบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · ต้องบอกรายการเครื่องมือ เลือกใช้ประเภทเครื่องมือ และบอกวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ · ต้องบอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามแผน และตรวจสอบจุดต่างๆได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์
สรุปผลการปฏิบัติงาน