หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อการตรวจสอบความผิดปกติ และเมื่อพบความผิดปกติสามารถถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับแต่ง อุปกรณ์ไฮดรอิกส์เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้เป็นปกติ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010311 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

1.1 บอกการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 บอกคุณสมบัติอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 บอกวิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์

010312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

1.1 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล
1.2 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า

010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

1.1 บอกตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับวงจร
1.2 ถอทเปลี่ยนเซ็นเซอร์
1.3 ถอดเปลี่ยนวาล์ว
1.4 ถอดเปลี่ยนสาย/ท่อไฮดรอลิกส์
1.5 ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม
1.6 ถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน
1.7 ถอดเปลี่ยนเกจวัดความดัน

010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์

1.1 อ่านแบบเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ติดตั้งเซ็นเซอร์
1.3 ติดตั้งวาล์ว
1.4 ติดตั้งสาย/ท่อไฮดรอลิกส์
1.5 ติดตั้งสายไฟควบคุม
1.6 ติดตั้งไส้กรองน้ำมัน
1.7 ติดตั้งเกจวัดความดัน

010315 ปรัปตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

1.1 อธิบายหลักการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ปรับตั้งเซ็นเซอร์
1.3 ปรับตั้งวาล์ว
1.4 ปรับตั้งกระบอกสูบ

010316 ซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

1.1 บอกโครงสร้างของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ซ่อมวาล์ว
1.3 ซ่อมกระบอกสูบ

010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง

1.1 ทดสอบเซ็นเซอร์หลังการซ่อมบำรุง
1.2 ทดสอบวาล์วหลังการซ่อมบำรุง
1.3 ทดสอบสาย/ท่อไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง
1.4 ทดสอบสายไฟฟ้าควบคุมหลังการซ่อมบำรุง
1.5 ทดสอบไส้กรองน้ำมันหลังการซ่อมบำรุง
1.6 ทดสอบเกจวัดความดันหลังการซ่อมบำรุง
1.7 ทดสอบกระบอกสูบหลังการซ่อมบำรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกลและทางไฟฟ้า · การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบไฮดรอลิกส์ · การปรับตั้งวาล์ว กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ · การซ่อมวาล์ว กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ · การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 2. ความต้องการด้านความรู้ · การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · มีความรู้เรื่องการอ่านแบบวงจร สัญลักษณ์ระบบไฮดรอลิกส์ · ความรู้เรื่องโครงสร้างของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · วิธีการเปลี่ยน และปรับตั้งระบบไฮดรอลิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. คำอธิบายรายละเอียด · ต้องบอกบอกการทำงาน คุณสมบัติ และ วิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · ต้องเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล และ เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า · ต้องถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์ วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์ สายไฟควบคุม ไส้กรองน้ำมัน และเกจวัดความดัน · ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์ สายไฟควบคุม และไส้กรองน้ำมัน · ต้องปรับตั้งเซ็นเซอร์ ตั้งวาล์ว และ กระบอกสูบ · ต้องซ่อมวาล์ว และกระบอกสูบ · ต้องทดสอบเซ็นเซอร์ วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์ สายไฟฟ้าควบคุม ไส้กรองน้ำมัน เกจวัดความดัน และกระบอกสูบหลังการซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี