หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุง วางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ และวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นการซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010211 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรายวัน/รายเดือน/รายปีของระบบไฮดรอลิกส์

1.1 บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบไฮดรอลิกส์ได้
1.2 บอกรอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 บอกวิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

010212 วางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

1.1 บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิกส์
1.2 ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์
1.3 จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบไฮดรอลิกส์

010213 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

1.1 บอกวิธีการจัดหาอะไหล่ได้
1.2 บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่ได้ถูกต้อง
1.3 บอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ และการวางแผนการจัดการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล · การจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบไฮดรอลิกส์ · การประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ 2. ความต้องการด้านความรู้ · ค่าพารามิเตอร์ของระบบไฮดรอลิกส์ · รอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · วิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · รายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิกส์ · วิธีการจัดหาอะไหล่ · วิธีการจัดเก็บอะไหล่ · จำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ · ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนและซ่อมเครื่องจักรกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องบอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงาน และบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · ต้องบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุง ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และ จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิกส์ · ต้องบอกวิธีการจัดหา จัดเก็บ และจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์
ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง