หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมไฮดรอลิกส์ และการแก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบไฮดรอลิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์

1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวาล์ว
1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของกระบอกสูบ
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดต้นกำลัง

010112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุมไฮดรอลิกส์

1.1วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดแหล่งจ่ายไฟ
1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของเซ็นเซอร์
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของสวิทซ์
1.4 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของรีเลย์
1.5 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวงจรไฟฟ้าควบคุม
1.6 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของ PLC

010113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบไฮดรอลิกส์

1.1 บอกลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร
1.2 อธิบายหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 เขียนแบบวงจรไฮดรอลิกส์
1.4 ปรับตั้งแรงของเครื่องจักร
1.5 ปรับตั้งความเร็วของเครื่องจักร
1.6 เปลี่ยนอะไหล่ของปั๊มไฮดรอลิกส์
1.7 ทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ และระบบไฟฟ้าควบคุม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล 2. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวาล์ว กระบอกสูบ และชุดต้นกำลัง 3. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดแหล่งจ่ายไฟ เซ็นเซอร์ สวิทซ์ รีเลย์ และวงจรไฟฟ้าควบคุม 4. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของ PLC 5. การเขียนแบบวงจรไฮดรอลิกส์ 6. การปรับตั้งแรงและความเร็วของเครื่องจักร 7. การเปลี่ยนอะไหล่ของปั๊มไฮดรอลิกส์ 8. การทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข ความต้องการด้านความรู้ 1. ลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร 2. หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 3. หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์ 4. มีความรู้เรื่องการอ่านแบบวงจร สัญลักษณ์ระบบไฮดรอลิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) o แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน (ข) คำแนะนำในการประเมิน o เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องงกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  2. คำธิบายรายละเอียด · ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวาล์ว กระบอกสูบ และชุดต้นกำลัง · ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดแหล่งจ่ายไฟ เซ็นเซอร์ สวิทซ์ รีเลย์ และวงจรไฟฟ้าควบคุม · ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของ PLC · ต้องเขียนแบบวงจรไฮดรอลิกส์ · ต้องปรับตั้งแรงและความเร็วของเครื่องจักร · ต้องเปลี่ยนอะไหล่ของปั๊มไฮดรอลิกส์ · ต้องทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์