หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจัดการปัญหาจากเรื่องร้องเรียน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-4-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการจัดการปัญหาจากเรื่องร้องเรียน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเรื่องร้องเรียน ประเมินความรุนแรงของเรื่องร้องเรียน กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา วางแผนการลงพื้นที่สำรวจปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการประสานงานเพื่อจัดการปัญหา และประสานงานหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหากไม่สามารถจัดการปัญหานั้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 2432 : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03204.01 ประเมินปัญหาเรื่องร้องเรียน

1. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา
3. สรุปความสาเหตุของปัญหา

03204.02 กำหนดวิธีการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน

1. อธิบายวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. กำหนดวิธีการจัดการแก้ไขปัญหา
3. กำหนดแผนลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดการปัญหา

03204.03 จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน

1. สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจ
2. มอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการประสานงานเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา
3. ประสานเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมหากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา 2. ทักษะการประเมินผล เพื่อประเมินความสำคัญ/รุนแรงของปัญหา 3. ทักษะการวางแผน เพื่อวางแผนสำรวจพื้นที่และจัดการความขัดแย้ง 4. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการของเสียในสถานที่จัดการของเสีย 2. วิธีการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 3. วิธีการประเมินและวางแผนงาน 4. ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับดำเนินการจัดการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (อัตนัย) 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  การดำเนินการจัดการปัญหาจากเรื่องร้องเรียนในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 เป็นการประเมินและวางแผนการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาเบื้องต้น รวมถึงวางแผนการลงพื้นที่สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ระดับคุณวุฒิชั้นที่ 3 เพื่อเก็บข้อมูล ทั้งจัดหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหาที่พบบ่อยสามารถแจ้งระดับคุณวุฒิ 3 ดำเนินการต่อไป หากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้จะมีการรายงานต่อบุคคลที่เหมาะสมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาต่อไป
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการคิด วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ร้องเรียน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปัญหาเรื่องร้องเรียน ครอบคลุม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการของเสีย เช่น กลิ่น น้ำเสีย สัตว์และแมลง พาหะนำโรค เสียง การจราจร เป็นต้น 2. ข้อมูล ครอบคลุมถึง รายละเอียดในแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย เรื่องร้องเรียน สถานที่เกิดเหตุ ผลกระทบที่ได้รับ 3. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงกว่าในลำดับชั้นของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ประเมินปัญหาเรื่องร้องเรียน 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดวิธีการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน  

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน