หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องร้องเรียน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประสานงานเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องร้องเรียน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถระบุหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหา พร้อมทั้งประสานงานเพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลข้างต้นจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน รวมถึงสามารถตรวจติดตามและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขล่าช้า เรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน และสามารถรายงานการประสานงานและการจัดการกับปัญหาของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 2432 : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03203.01 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

1. ระบุหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับปัญหา
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินจัดการปัญหา
3. สรุปผลการติดต่อประสานงาน
4. แจ้งการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียน

03203.02 ตรวจติดตาม พร้อมรายงานผลการจัดการปัญหา

1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขล่าช้าเกินกำหนด
2. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งกลับผู้ร้องเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
4. รายงานการจัดการกับปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสื่อสาร ติดต่อประสานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ทักษะการสังเกตเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของเรื่องร้องเรียน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ช่องทางติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องร้องเรียน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสอบผ่านข้อเขียน (อัตนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  การประสานงานการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 3 เป็นการประสานงานภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง อธิบายรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการกับปัญหาให้ลุล่วงตามความต้องการของผู้ร้องเรียน รวมถึงการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่สำเร็จลุล่วง เพื่อจัดการให้สำเร็จ และทำการรายงานการจัดการกับปัญหาให้กับระดับคุณวุฒิชั้น 4 และผู้ร้องเรียนทราบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการกับปัญหาที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามา
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะได้รับคู่มือเพื่อใช้ในการประเมิน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่รับเรื่องร้องเรียนมาโดยเกิดขึ้นจากการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสีย อาจเกี่ยวข้องกับ กลิ่น น้ำเสีย สัตว์และแมลง พาหะนำโรค เสียง การปนเปื้อนต่างๆ การจราจร 2. หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงาน/บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดปัญหา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่จัดการกับปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ตำรวจ กรมควบคุมมลพิษ โรงงานอุตสาหกรรม สถานีดับเพลิง รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจติดตาม พร้อมรายงานผลการจัดการปัญหา 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับเรื่องร้องเรียน และสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น