หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสียที่ปฏิบัติงาน ระบุปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถแนะนำช่องทางการร้องเรียน ต้องทราบกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน รับเรื่องร้องเรียนในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่จัดการของเสีย และสามารถจัดเตรียมแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนและเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 2432 : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03201.01 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสีย

1. อธิบายวิธีการจัดการของเสียในสถานที่จัดการของเสีย
2. ระบุปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากสถานที่จัดการของเสีย
3. ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

03201.02 เผยแพร่ช่องทางในการร้องเรียน

1. แนะนำช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการจัดการของเสียตามคู่มือปฏิบัติงาน
2. อธิบายกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงาน
3. ระบุขอบเขตในการรับเรื่องร้องเรียน

03201.03 จัดเตรียมเอกสารสำหรับรับเรื่องร้องเรียน

1. จัดเตรียมแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงาน
2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง แนะนำช่องทางการร้องเรียน 2. ทักษะการจัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการจัดการของเสียในสถานที่จัดการของเสีย 2. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในจากการจัดการของเสียในบริเวณสถานที่จัดการของเสีย 3. แนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากสถานที่จัดการของเสียเบื้องต้น 4. ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดการกับปัญหาของหน่วยงาน 5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 6. ขอบเขตของการรับเรื่องร้องเรียน 7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสีย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน 2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) 3. ผลการสอบผ่านข้อเขียน (อัตนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสอบผ่านข้อเขียน (อัตนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  การเตรียมตัวรับเรื่องร้องเรียนในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะรับเรื่องร้องเรียน โดยเริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสีย และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการของเสีย มีการประชาสัมพันธ์การจัดการของเสียชุมชนของสถานที่จัดการของเสีย รวมถึงต้องทราบช่องทางในการร้องเรียน และเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถระบุขั้นตอนในการจัดการของเสียในสถานที่จัดการของเสียได้พอสังเขป 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทราบถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการของเสียชุมชนของสถานที่จัดการของเสีย 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงานที่จัดเตรียมไว้  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สถานที่จัดการของเสีย หมายถึง สถานที่จัดการของเสียชุมชน เช่น หลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และเตาเผาของเสียชุมชน เป็นต้น 2. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการของเสีย อาจเกี่ยวข้องกับ กลิ่น น้ำเสีย สัตว์และแมลง พาหะนำโรค เสียง และการจราจร เป็นต้น 3. ช่องทางการร้องเรียน เช่น การร้องเรียนด้วยตนเอง การร้องเรียนทางโทรศัพท์ การร้องเรียนทางจดหมาย การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน การร้องเรียนทางอีเมล การร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ เช่น Facebook ของหน่วยงาน เป็นต้น 4. คู่มือปฏิบัติงานมีรายละเอียด เช่น กระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 5. ขอบเขตในการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง การรับการร้องเรียนเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสีย รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการบริการ 6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อในการประสานงาน เป็นต้น 7. แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ปัญหาที่ผู้ร้องเรียนได้รับ วันที่ เวลาแจ้งการร้องเรียน เป็นหลัก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสีย 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 3. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เผยแพร่ช่องทางในการร้องเรียน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 3. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดเตรียมเอกสารสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับเรื่องร้องเรียน และสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น