หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-5-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบุขั้นตอนการประเมินผล ระบุเกณฑ์/ค่ามาตรฐานในการตรวจติดตาม ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจติดตาม ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับค่ามาตรฐาน ระบุปัญหาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุวิธีการปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินการปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 1349 : หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝง ทิ้ง เคลื่อนยายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03106.01 ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ระบุขั้นตอนการประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ระบุเกณฑ์/ค่ามาตรฐานในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับค่ามาตรฐาน

03106.02 เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ระบุปัญหาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. เสนอแนะแนวทางในการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหา

03106.03 ปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ทบทวนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ระบุวิธีการปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. จัดทำคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์เพื่อระบุเกณฑ์/ค่ามาตรฐานในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. ทักษะการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ทักษะการเขียน เพื่อจัดทำคู่มือการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม 4. ทักษะการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ทักษะการเขียนเพื่อจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ คู่มือ 6. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ทักษะการบริหารจัดการและการวางแผน สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน กำหนดแผนและขั้นตอนวิธีการในปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 8. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการรายงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. การวิเคราะห์ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. วิธีการการประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. วิธีการ/แนวทางแก้ไขปัญหา การป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. กฎหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี) 3. แฟ้มสะสมผลงาน   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี) 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 4. ผลการสอบข้อเขียน (อัตนัย) 5. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 นี้เริ่มจากการประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันจากการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และทบทวนกฎระเบียบให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำชะละลาย ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ กลิ่น ดิน และของเสียที่เกิดขึ้น 2. การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เผาของเสียและสถานที่ฝังกลบของเสีย 3. ข้อกำหนดด้านมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) 3. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) 3. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) 3. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม