หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-5-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบุคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะทำการตรวจติดตาม กำหนดตัวแปร (พารามิเตอร์) ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม คัดเลือกวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างและการทดสอบของเสีย กำหนดวิธีการปรับเทียบและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทบทวนวิธีการตรวจติดตามให้มีความถูกต้อง ระบุขั้นตอนวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ระบุเกณฑ์และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่จัดการของเสีย ตรวจสอบกฎระเบียบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทบทวนกฎระเบียบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 1349 : หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03105.01 คัดเลือกวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ระบุคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะทำการตรวจติดตาม
2. กำหนดตัวแปร (พารามิเตอร์) ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คัดเลือกวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างและการทดสอบของเสีย
5. กำหนดวิธีการปรับเทียบ (Calibration) และใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. ทบทวนวิธีการตรวจติดตามให้มีความถูกต้อง

03105.02 กำหนดแผนพร้อมระบุขั้นตอนวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ระบุขั้นตอนวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. กำหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

03105.03 ตรวจสอบกฎระเบียบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ระบุเกณฑ์และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่จัดการของเสีย
2. ตรวจสอบกฎระเบียบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ทบทวนกฎระเบียบให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน การคัดเลือกวิธีการตรวจสอบ 2. ทักษะการวางแผน เพื่อกำหนดแผนและระบุวิธีการตรวจติดตาม 3. ทักษะการตรวจสอบกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. ทักษะการวิเคราะห์เพื่อระบุเกณฑ์/ค่ามาตรฐานในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ทักษะการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6. ทักษะการเขียน เพื่อจัดทำคู่มือการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม 7. ทักษะการเขียนเพื่อจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ คู่มือ 8. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการรายงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. พารามิเตอร์ในการตรวจติดตามคุรภาพสิ่งแวดล้อม 2. วิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างและการทดสอบของเสีย 4. วิธีการปรับเทียบ (Calibration) และใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6. กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี) 3. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี) 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 4. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 นี้เริ่มจากการคัดเลือกวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนพร้อมระบุขั้นตอนวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบกฎระเบียบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี้จะครอบคลุมเฉพาะการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สถานที่เผาของเสียและสถานที่ฝังกลบของเสีย  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และทบทวนกฎระเบียบให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำชะละลาย ก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบ กลิ่น ดิน และของเสียที่เกิดขึ้น 2. การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เผาของเสียและสถานที่ฝังกลบของเสีย 3. ข้อกำหนดด้านมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย คัดเลือกวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 3. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนพร้อมระบุขั้นตอนวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 3. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบกฎระเบียบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 3. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม