หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบุขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนการดำเนินงาน เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ บ่งชี้พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อม ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบที่ใช้ในการตรวจติดตาม ใช้วิธีการตรวจติดตามและทดสอบตามตัวแปร (พารามิเตอร์) ที่ตรวจวัด ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม บันทึกผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บพร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบหลังการใช้งาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของสถานที่ที่ตรวจติดตามให้สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งาน รวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปกำจัดต่อไป และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมหลังการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 1349 : หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03102.01 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนการดำเนินงาน
3. เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบให้พร้อมใช้งาน
4. สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม
6. บ่งชี้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อม
7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์

03102.02 ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ระบุขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบที่ใช้ในการตรวจติดตาม
4. ใช้วิธีการตรวจติดตามและทดสอบตามตัวแปร (พารามิเตอร์) ที่ตรวจวัด
5. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. บันทึกผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

03102.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน

1. ถอดพร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ทดสอบหลังการใช้งาน
2. เก็บอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของสถานที่ที่ตรวจติดตามให้สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปกำจัดต่อไป
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมหลังการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสังเกตเพื่อการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจติดตาม 2. ทักษะการเขียนรายงาน/บันทึก ผลการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. ทักษะการสังเกต เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ขณะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ทักษะการเขียน บันทึก และรายงาน 6. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ทักษะการอ่านและการนำมาใช้ สามารถนำกฏระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น  (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือ 2. การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 3. วิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจติดตามอย่างปลอดภัย 4. พารามิเตอร์ในการตรวจติดตามคุณภมพสิ่งแวดล้อม 5. วิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี) 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 4. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว้ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ในระดับคุณวุฒิชั้นที่ 3 นี้เริ่มจากการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีขอบเขตการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำชะละลาย ก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบ กลิ่น ดิน และของเสียที่เกิดขึ้น และตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพื้นที่ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิงใด ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกาย หรือหลายส่วน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันหู อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ป้องกันมือ อุปกรณ์ป้องกันเท้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา หรือชุดนิรภัย และ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง 2. การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำชะละลาย ก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบ กลิ่น ดิน และของเสียที่เกิดขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน  18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบของเสียเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม