หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมแก้ไขปัญหา

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-4-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมแก้ไขปัญหา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมแก้ไขปัญหาโดยครอบคลุมตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ วิเคราะห์ข้อมูลด้านมลพิษอากาศบริเวณรอบสถานที่เผาของเสียที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ระบุสาเหตุที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ เสนอแนะแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก จัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาและผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผา และทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมและทันสมัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 3139 : พนักงานเตาเผากำจัดขยะ (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531 5. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02307.01 วิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

1. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
2. วิเคราะห์ข้อมูลมลพิษอากาศบริเวณรอบสถานที่เผาของเสียที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
3. ระบุปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
4. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

02307.02 แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

1. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเตาเผา
3. เสนอแนะแนวทางในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
4. จัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผา
5. ทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมและทันสมัย (Up to date)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะการสังเกต เพื่อตรวจสอบการทำงาน และตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหา 3. ทักษะการเขียนเพื่อทำรายงาน 4. ทักษะการจัดการและการวางแผน สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน ตลอดจนการเตรียมวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ 5. ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการหาสาเหตุของสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบบำบัดมลพิษอากาศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยใช้ข้อมูลทางด้านเทคนิคและลำดับการดำเนินงานมาช่วยในการวิเคราะห์ และหาวิธีในการแก้ไขสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ 6. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานได้ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นได้ให้รายงานปัญหาแก่หัวหน้างาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านมลพิษอากาศ 3. วิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 4. การควบคุมการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5. วิธีการป้องกันปัญหาเนื่องจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือรับการฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น (ถ้ามี) 3. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ (ถ้ามี) a. ด้านการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ b. ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ c. ด้านกระบวนการเผาไหม้ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษอากาศ d. ด้านการแก้ไขปัญหาในการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ e. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “วิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมแก้ไขปัญหา” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 นี้ เริ่มจากการวิเคราะห์ผลการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ก่อนจะเข้าสู่ระดับชั้นที่ 5 ต่อไป
(ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การเผาของเสีย (Waste Incineration) คือ กระบวนการกำจัดของเสียที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในของเสีย 2. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มี 3 แบบที่นิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย คือ เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) และเตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator) 3. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) จะขึ้นอยู่กับระดับสารมลพิษที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยและที่สำคัญได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ (กรณีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไฮโดรคาร์บอนไดออกซิน โลหะหนัก เถ้าหนัก เถ้าเบา และน้ำเสีย เป็นต้น 4. ข้อมูลมลพิษอากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โอโซน ตะกั่ว ฝุ่นละออง 5. สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบเตาเผา ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น กลิ่นจากการเผาไหม้ ควันจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย วิเคราะห์ผลการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัด มลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ