หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-4-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบการทำงานและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยครอบคลุมตั้งแต่ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ วิเคราะห์สาเหตุของสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ บ่งชี้พร้อมรายงานผลการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ บ่งชี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา ระบุวิธีและดำเนินการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา และรายงานประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาและปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 3139 : พนักงานเตาเผากำจัดขยะ (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531 5. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02306.01 ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
2. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
4. ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

02306.02 รักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

1. บ่งชี้ตัวแปรหลักที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา
2. ระบุวิธีการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา
3. ดำเนินการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผา
4. จัดทำรายงานประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาและปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสังเกตเพื่อการตรวจสอบการทำงานของเตาเผา 2. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทักษะการจัดการและการวางแผน สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน ตลอดจนการเตรียมวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศตามแผนและลำดับขั้นตอนที่วางไว้ได้อย่างถูกต้อง 5. ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการหาสาเหตุของสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยใช้ข้อมูลทางด้านเทคนิคและลำดับการดำเนินงานมาช่วยในการวิเคราะห์ และหาวิธีในการแก้ไขสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ 6. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานได้ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นได้ให้รายงานปัญหาแก่หัวหน้างาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 2. วิธีการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3. วิธีการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 4. วิธีการแก้ไขปัญหาเนื่องจากการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือรับการฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น (ถ้ามี) 3. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านกระบวนการเผาไหม้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี) 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผา โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 นี้ เริ่มจากการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ก่อนจะเข้าสู่ระดับชั้นที่ 5 ต่อไป
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ การดำเนินการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการสังเกตเพื่อการตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียด (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การเผาของเสีย (Waste Incineration) คือ กระบวนการกำจัดของเสียที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในของเสีย 2. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มี 3 แบบที่นิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย คือ เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) และเตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator) 3. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) จะขึ้นอยู่กับระดับสารมลพิษที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยและที่สำคัญได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ (กรณีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไฮโดรคาร์บอนไดออกซิน โลหะหนัก เถ้าหนัก เถ้าเบา และน้ำเสีย เป็นต้น 4. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิในระบบเตาเผา เวลาที่ใช้ในระบบเตาเผา การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ 5. การรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผา ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ การตรวจสอบอุณหภูมิไอเสีย และการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมแก้ไขปัญหา