หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบเตาเผาของเสีย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาระบบเตาเผาของเสีย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทำการบำรุงรักษาระบบเตาเผาโดยครอบคลุมตั้งแต่ระบุแผนพร้อมทั้งขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบเตาเผา ดำเนินการบำรุงรักษาระบบเตาเผา ตามตารางเวลาและตามลำดับขั้นตอน บันทึกและรายงานปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษาระบบเตาเผา ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยและขั้นตอนการควบคุมอันตราย และตรวจสอบพร้อมทั้งซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายให้พร้อมใช้งานโดยสามารถระบุและปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบเตาเผา ทดสอบระบบเตาเผาให้พร้อมใช้งานหลังการซ่อมบำรุง และบันทึกผลการตรวจสอบและการซ่อมแซมระบบเตาเผาที่เสียหาย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 3139 : พนักงานเตาเผากำจัดขยะ (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531 5. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02305.01 บำรุงรักษาระบบเตาเผา

1. อ่านแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผา
2. ระบุขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบเตาเผา
3. ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยและขั้นตอนการควบคุมอันตราย
4. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบเตาเผา ตามตารางเวลาที่กำหนดและกรณีเมื่อระบบเตาเผาชำรุด(Breakdown Maintenance)
5. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบเตาเผาตามลำดับขั้นตอนการบำรุงรักษา
6. ระบุปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษาเตาเผา
7. บันทึกและจัดทำรายงานปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษาระบบเตาเผา

02305.02 ตรวจสอบพร้อมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายให้พร้อมใช้งาน

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบเตาเผา
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบเตาเผาตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ทดสอบระบบเตาเผาให้พร้อมใช้งานหลังการซ่อมบำรุง
4. บันทึกผลการตรวจสอบและการซ่อมแซมระบบเตาเผาที่เสียหาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้คู่มือประจำระบบเตาเผา 2. ทักษะการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเตาเผา 3. ทักษะการใช้เครื่องมือบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเตาเผา 4. ทักษะการวางแผน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความปลอดภัยในการทำงาน 2. วิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเตาเผา 3. วิธีการใช้เครื่องมือบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเตาเผา 4. ความรู้ด้านการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือรับการฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น (ถ้ามี) 3. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเตาเผา ด้านกระบวนการเผาไหม้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี) 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเตาเผาของเสีย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้  
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “บำรุงรักษาระบบเตาเผาของเสีย” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 3 นี้เริ่มจากการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และตรวจสอบพร้อมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายให้พร้อมใช้งาน ก่อนจะเข้าสู่ระดับชั้นที่ 4 ต่อไป
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเตาเผา 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพร้อมทั้งซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายให้พร้อมใช้งาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การเผาของเสีย (Waste Incineration) คือ กระบวนการกำจัดของเสียที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในของเสีย 2. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มี 3 แบบที่นิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย คือ เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) และเตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator) 3. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) จะขึ้นอยู่กับระดับสารมลพิษที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยและที่สำคัญได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ (กรณีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไฮโดรคาร์บอนไดออกซิน โลหะหนัก เถ้าหนัก เถ้าเบา และน้ำเสีย เป็นต้น 4. การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง (Break down Maint

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย บำรุงรักษาระบบเตาเผา 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบพร้อมทั้งซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายให้พร้อมใช้งาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการทำงานของเตาเผา